Vi feirer over 2500 kursdeltakere! FÅ -25% RABATT PÅ ALLE HMS KURS ved å benytte lisenskode: HMS2024

Dager
Hours
Minutes
Seconds

🇺🇦  Vi ønsker å bidra til enklere integrering av Ukrainske flykninger i Norsk arbeidsliv, ved å gi alle Ukrainske arbeidstakere gratis tilgang til vårt
HMS-Kurs for arbeidstakere på Ukrainsk (Finn kurs i oversikten)  🇺🇦

Vi feirer samtidig over 2500 kursdeltakere og ønsker derfor å gi nye og eksisterende kunder 25% RABATT på alle HMS-kurs ved å benytte lisenskode: HMS2023. 

Sommerkampanje –30% AVSLAG PÅ ALLE HMS-KURS – Bruk lisenskode: HMS2021 ved registrering.

Vi oppdaterer våre nettsider, det kan desverre medføre noe nedetid! Kontakt oss på post@totalhms.no for brukerstøtte. 

🇺🇦  Vi ønsker å bidra til å ønske ukrainske flykninger velkommen til Norge og Norsk arbeidsliv, ved å gi alle ukrainere i Norge
GRATIS HMS-Kurs for arbeidstakere (Finn kurs i oversikten)  🇺🇦

Vi feirer samtidig over 2500 kursdeltakere! FÅ 20% RABATT på alle HMS-kurs ved å benytte lisenskode: HMS2022. 

[log-code]
Søk

SJA skjema – Hva er SJA?

Sikker jobbanalyse og SJA skjema

Last ned SJA Skjema her.

Hva er en SJA og hvor er det vanlig å bruke en SJA?

En sikker jobbanalyse gjennomføres hovedsakelig i forbindelse med bygg og anleggs –prosjekter så vel som i enkelte deler av industrien. Prosedyren er kommet til oss fra ISO-standardiseringen av HMS og sikkerhetstiltak, og omtales på engelsk som en JSA, eller Job Safety Analysis, eller som en Job Hazard Analysis. I seg selv er hele prosedyren en formalisering av et enkelt prinsipp, nemlig å tenke før du handler. Samtidig er bruken av SJ-analysen også noe som har sin plass i opplæring på arbeidsplassen, når den enkelte ansatte møter nye arbeidsoppgaver Prosessen skal foregå i samarbeid med hele gruppen, eller sammen med den enkelte, som skal gjennomføre en jobb eller en oppgave, -betegnelsene blir ensbetydende i denne sammenhengen. Målet med prosessen er å finne den enkleste og sikreste måten å gjennomføre jobben på, på en måte som involverer arbeiderne som skal gjennomføre jobben. For å komme dit er det viktig å identifisere eventuelle risker og farer i fellesskap. Dette fordi flere hoder gjerne tenker bedre enn ett. I forberedelsen for en større jobb tjener denne formaliseringen en utbytting av erfaringer og perspektiver på den større oppgaven som forestår. Dette sikrer at gruppen kan unngå farer og risker når de jobber sammen om noe. Første trinn av analysen er å dele opp arbeidsoppgaven i forskjellige steg eller parallelt løpende deler som må skje. Deretter deler man gjerne også opp oppgaveområder til den enkelte, slik at arbeidsoppgavene kan gjennomføres i harmoni. Samtidig er det også viktig at eventuelle risker eller umiddelbare farer utpekes, slik at alle merker dem. Deretter følger oversikten over sikkerhetsutstyr, eventuell sikring av området, og oversikt over det nødvendige verktøyet for å la jobben gå så glatt som mulig.

Eksempler for hvor sikkerhetsanalysen har sin plass:

Håndgripelige eksempler for hvor en slik risikoanalyse eller sikkerhetsanalyse skal gjennomføres i samråd med dem som skal gjennomføre en oppgave kan være enkle og små prosesser i en industriell sammenheng. For eksempel kan det være snakk om hvordan man betjener en kjøttkvern på sikkert vis, eller hvordan man bruker en brannslange under trykk, eller eventuelt hvordan man bytter et punktert dekk. Andre eksempler kan være opprettelsen av et stilas, sveising av sømmer i ett gitt område, eller rengjøring i en omgivelse, noe som krever hensyn til omgivelsene. På byggeplassen eller i fabrikken kan nedbrytingen av prosessen i enkeltelementer også innebære at det være kan være snakk om hvordan man bruker verktøy på sikkert vis, for spesifikke oppgaver, eller hva man skal ta hensyn til når man styrer en maskin. Det er viktig å ta hensyn til at sikker jobbanalysen ikke biter over for mye, eller for lite på en gang. Med dette menes at den skal tilpasses en måtelig stor prosess. Overhalingen av en motor biter over for mye på en gang, mens korrekt plassering av en bil-jekk lett blir for snevert.

Praktisk gjennomføring av SJA?

 • SJA er en systematisk gjennomgang og vurdering av farer i forkant av en aktivitet der det kan oppstå farlige situasjoner. Hensikten er å vurdere om sikkerheten er godt nok ivaretatt gjennom gjeldende arbeidsprosedyrer og planer, eller om det er behov for å iverksette ytterligere tiltak som kan fjerne eller kontrollere farene. SJA er også et verktøy for å sikre at de tiltak som tidligere er avtalt, faktisk blir gjennomført.
 • Farer er alle forhold og handlinger som kan føre til en uønsket hendelse, som igjen kan føre til skade på mennesker, miljø eller materielle verdier.
 • Eksempler på slike farer er muligheten for sammenstøt/påkjørsel, fall fra høyde og brann/- Se liste over farekilder i SJA-skjemaet-
 • Før SJA gjennomføres som en del av forberedelsene i utførende fase skal alle potensielle farer fjernes/kontrolleres gjennom risikoanalyser og beslutninger i tidlige prosjektfaser.
 • Prosessen med å gjennomføre SJAer like viktig som å dokumentere resultatene av den. De som deltar i analysen, vil få økt bevissthet om de farene som knytter seg til det arbeidet de skal gjennomføre, og hva de som enkeltpersoner eller som gruppe kan gjøre for å unngå uønskede hendelser. SJA vil også gi et positivt bidrag til kvalitet og effektivitet, da den vil være en nyttig del av planleggingen av arbeidet.

Når skal det gjennomføres SJA?

Det er spesielt viktig å gjennomføre en sikker jobbanalyse i følgende sammenhenger:
 • Arbeidet medfører avvik fra beskrivelser i prosedyrer og planer
 • Arbeidsoperasjonen er ny og ukjent for de som skal utføre den
 • Folk som ikke kjenner hverandre, skal jobbe sammen
 • Utstyr som arbeiderne ikke har erfaring med, skal benyttes
 • Forutsetningene er endret, f.eks. værforhold, tid til rådighet, endret rekkefølge av oppgaver, krevende samhandling med andre aktiviteter
 • Ved tilsvarende aktiviteter har det tidligere inntruffet ulykker/uønskede hendelser

Hvem bør delta i en SJA?

 • Alle som skal delta i den aktuelle aktiviteten skal delta i gjennomføringen av SJA. I tillegg kan personell med spesiell fagkompetanse (f.eks. representant fra en maskinleverandør) delta ved behov. Det skal være én ansvarlig for gjennomføringen av SJA.
 • SJA-ansvarlig skal sørge for å avtale tidspunkt for SJA, at analysen og deltakelsen blir dokumentert og at ansvaret for å iverksette tiltak blir fordelt.
 • Minst to av gruppens medlemmer bør være kjent med den aktuelle aktiviteten. Den enkeltes kunnskap om, og erfaring med hele eller deler av arbeidet, er viktige innspill til analysen. Det er derfor viktig at alle deltakerne bidrar aktivt i gjennomføringen av SJA.

En SJA Består av følgende trinn:

 1. Vurdere behov for en SJA
 • SJA gjennomføres i forkant av en aktivitet hvor det foreligger, eller kan oppstå farer, og der disse farene ikke er tilstrekkelig kontrollert gjennom gjeldende arbeidsprosedyrer og planer.
 • SJA vil også være nyttig for å sikre at de tiltak som tidligere er avtalt, faktisk blir gjennomført. Se kriterier for behov for SJA i avsnittet «Når skal det gjennomføres SJA?» ovenfor.
 • Ofte vil det være arbeiderne selv som vil «oppdage» behovet for en SJA – de som står midt oppe i arbeidet.
 1. Planlegge analysen – SJA-ansvarlig skal sørge for at nødvendige forberedelser er gjort før gjennomføringen av SJA:
 • Avtale tidspunkt for SJA
 • Samle nødvendig informasjon om:
  • Aktiviteten som skal gjennomføres, og hensikten med den
  • Nødvendig kompetanse og utstyr
  • Tidligere erfaringer (Rapport uønskede hendelser – RUH, granskningsrapporter, tidligere SJA-er på lignende aktiviteter)
 • Tidspunktet for når SJA skal gjennomføres, er i utgangspunktet rett i forkant av aktiviteten. Dette for at alle som skal delta i, eller blir berørt av aktiviteten skal kunne delta.
 1. Følgende forhold gjennomgås i en SJA:
  1. Gjennomgang av aktiviteten Beskrive kort aktiviteten – for at alle skal være kjent med hva som skal skje. I enkelte tilfeller kan det være behov for en befaring til arbeidsområdet. For større eller sammensatte aktiviteter kan det være nyttig å bryte ned aktiviteten i deloppgaver.
  2. Dele erfaringer fra tilsvarende aktiviteter Dele erfaringer fra bruk av aktuelt utstyr, relevante prosedyrer, monterings- eller bruksanvisning for arbeidsprosessen eller utstyret som skal benyttes.
  3. Identifisere mulige farer Identifisere forhold man er bekymret for og som kan føre til skade på mennesker, miljø eller materielle verdier. I mange tilfeller kan det være til hjelp å benytte en liste for å identifisere mulige farer. Se eksempel i SJA-skjemaet. Farelisten kan suppleres med ytterliggere punkter ved behov. Vurdere om jobben kan utføres forsvarlig, eller om tiltak må iverksettes.
  4. Beskrive og fordele ansvar for tiltak Foreslå tiltak for å fjerne/kontrollere farene, etter denne prioriterte rekkefølgen:
   • Justere arbeidsprosedyrer eller planer
   • Trene før utførelse av arbeidet
   • Sørge for økt overvåking av aktiviteten
   • Bruke personlig verneutstyr. Ansvarlige for tiltakene skrives inn i SJA-skjemaet. De ansvarlige skal følge opp aktiviteten og sørge for at tiltakene iverksettes. Tilslutt gjøres en helhetsvurdering i forhold til om arbeidet kan gjennomføres på en forsvarlig måte.
   • Dokumentere resultatene av SJA Resultatet av analysen dokumenteres i SJA-skjemaet, se eksempel bakerst i heftet. Dette signeres av SJA-ansvarlige og deltakerne i analysen.
 2. Iverksette tiltak
 • Når analysen viser behov for å iverksette sikkerhetstiltak, skal den som er ansvarlig for den aktuelle aktiviteten kontrollere og sørge for at tiltakene faktisk er implementert før arbeidet Vedkommende skal også forsikre seg om at tiltakene er forstått av alle involverte i utførelsen av jobben.
 1. Utføre jobben
 • Den ansvarlige for arbeidet skal både før og under arbeidet forsikre seg om at forutsetningene for å utføre arbeidet på en sikker måte er oppfylt, inkludert å overvåke iverksatte sikkerhetstiltak. Dersom forutsetningene endres, må det vurderes om ny SJA skal gjennomføres.
 1. Oppsummere lærepunkter
 • Etter at jobben er utført, noterer SJA-ansvarlig eventuelle lærepunkter som kan være nyttig å ta med seg videre. Stikkord kan være:
  • Hva kan gjøres annerledes/bedre neste gang?
  • Hvilke positive erfaringer er viktig å ta med seg videre?
Kommentar: Det skal gjennomføres en ny SJA selv om det er gjennomført på samme type aktivitet tidligere. Tidligere SJA-er skal ideelt kun anvendes som erfaringsgrunnlag, om ikke rutinene sitter godt hos alle involverte.

Fordeler og begrensninger ved bruk av SJA

SJA er en metode som er enkel å bruke, og den er direkte rettet mot praktiske aktiviteter. Metoden fremmer arbeidstakernes medvirkning og bidrar til at arbeiderne får en felles forståelse for den jobben som skal utføres, en økt sikkerhetsbevissthet og eierskap til tiltak som skal ivareta sikkerheten, både deres og andres. Bruk av SJA i utførelsesfasen skal ikke kompensere for manglende sikkerhetsfokus i tidligere prosjektfaser. Derfor skal ikke SJA være et tiltak i ROS-analyser eller i SHA-planen fra byggherre.

Noen råd

 • Sørg for riktig kompetanse Den som leder analysen må ha kompetanse og erfaring med gjennomføring av SJA. Minst to av gruppens medlemmer bør være kjent med den aktiviteten som skal analyseres.
 • Involver arbeiderne De som skal utføre arbeidet har en unik innsikt i hvordan man kan finne praktiske løsninger. Derfor er arbeiderne en sentral ressurs ved gjennomføring av SJA. Involvering vil samtidig øke deres bevissthet om farer og samtidig skape eierskap og forståelse for de tiltak som iverksettes.
 • Vær åpen for alle innspill Alle involverte skal gis mulighet til å uttale seg og komme med forslag dersom de mener viktige forhold ikke er tatt tilstrekkelig hensyn til. (Nesten) ingen spørsmål eller forslag er for dumme.
 • Sett av nok tid For å understreke viktigheten av SJA, er det helt avgjørende at det settes av nok tid til å gjennomføre analysen. Dette vil forhindre at SJA blir en rituell øvelse, uten reell innvirkning på sikkerheten.
 • Sørg for at SJA-gjennomgangen er tilgjengelig for alle involverte, uansett språk For å sikre god kommunikasjon og samhandling under utførelsen av jobben er det viktig at det legges til rette for flerspråklig kommunikasjon ved gjennomføringen av SJA, der dette er aktuelt.

Tar sikte på å bidra til et kunnskapsløft: Vi skaper ny kunnskap, hver dag!

TotalHMS.no er en av Norges ledende kunnskapskanal innenfor Helse, Miljø og Sikkerhet. Vi dekker et vidt spekter av dagsaktuelle problemstillinger og utfordringer som møtes daglig i norske foretak.

HOLD DEG OPPDATERT

Motta flere smarte tips og informasjon om HMS og ledelse

SISTE INNLEGG

FRA 490 NOK

TJENESTER

Trenger du bistand med søknad og bestilling av sentral godkjenning eller HMS-kort? Ønsker du å bli mer synlig på nett, trenger bedriftshelsetjeneste eller har behov for juridisk bistand? Da kan vi bistå deg! 

FRA 1790 NOK

HMS-KURS

Med våre HMS-kurs, sparer du både tid og penger. Kursene gjennomføres på nett og tar kun 1-3 timer. HMS-opplæringen er tilpasset for ledere, verneombud og AMU. Opplæringen er godkjent og følger retningslinjene iht. Arbeidsmiljøloven.

INKLUDERT I HMS-KURS

INTERNKONTROLL

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter gjelder for alle typer norske bedrifter som har en eller flere ansatte. Vi i TotalHMS.no har utviklet en enkelt, brukervennlig og oversiktlig internkontroll system.