Vi feirer over 2500 kursdeltakere! FÅ -25% RABATT PÅ ALLE HMS KURS ved å benytte lisenskode: HMS2024

Dager
Hours
Minutes
Seconds

🇺🇦  Vi ønsker å bidra til enklere integrering av Ukrainske flykninger i Norsk arbeidsliv, ved å gi alle Ukrainske arbeidstakere gratis tilgang til vårt
HMS-Kurs for arbeidstakere på Ukrainsk (Finn kurs i oversikten)  🇺🇦

Vi feirer samtidig over 2500 kursdeltakere og ønsker derfor å gi nye og eksisterende kunder 25% RABATT på alle HMS-kurs ved å benytte lisenskode: HMS2023. 

Sommerkampanje –30% AVSLAG PÅ ALLE HMS-KURS – Bruk lisenskode: HMS2021 ved registrering.

Vi oppdaterer våre nettsider, det kan desverre medføre noe nedetid! Kontakt oss på post@totalhms.no for brukerstøtte. 

🇺🇦  Vi ønsker å bidra til å ønske ukrainske flykninger velkommen til Norge og Norsk arbeidsliv, ved å gi alle ukrainere i Norge
GRATIS HMS-Kurs for arbeidstakere (Finn kurs i oversikten)  🇺🇦

Vi feirer samtidig over 2500 kursdeltakere! FÅ 20% RABATT på alle HMS-kurs ved å benytte lisenskode: HMS2022. 

[log-code]
Søk

Stillasbyggerkurs for inntil 5 meter

For bygging av stillas med øverste stillasgulv under 5 meter

4.5/5

Nettkurs

Nettkurs

Bedriftsintern opplæring

Kommer snart

Klasseromskurs

Oversikt over Stillasbyggerkurs for inntil 5 meter

For bygging av stillas med øverste stillasgulv inntil 5 meter

Kurset dekker de krav som stilles til opplæring, før ansatte bruker stillas. Målsetningen med kurset er å gi deg som skal begynne å bygge stillas, en teoretisk innføring og grunnleggende opplæring, slik at du trygt og sikkert kan begynne å bygge stillas med øverste stillasgulv intill 5 meter.

Videre får kursdeltakerne slik en god innsikt i hva som er viktig når det kommer til byggingen av et stillas, hvordan stillaset funger, hvordan stillas skal vedlikeholdes, og hvordan de selv skal forholde seg på stillas, og hvordan de vanligvis vil bruke det.

Kursets varighet beregnes til 7,5 timer og forutsetter flere lesninger av kursinnholdet. Kurset er kun gyldig etter bestått eksamen, samt 7,5 timer med dokumentert nødvendig produktspesifikk praksis og opplæring sammen med en kvalifisert person, gjerne fra din egen bedrift. Dokumentasjonsskjema for praktisk opplæring finner du her.

1

Registrer bruker og start kurs

Det er både raskt og enkelt å melde seg på stillasbyggerkurset. Trykk på knappen

”Start kurset” og fyll ut skjema med basisinformasjon om deg og ditt firma.

2

Les og lær

Nettkurset er bygget opp i moduler, slik at du kan gjennomføre kurset på en pedagogisk og effektiv måte.  Du kan til enhver tid følge din progresjon og starte der du avsluttet sist. Kursene er bygget opp av tekst, bilde og video.

3

Gjennomfør kunnskapsprøve

Når du har fullført alle leksjonene, følger en avsluttende flervalgsprøve. Du svarer ved å velge ett blant flere svarsalternativer. Du må minimum ha 80% av svarene riktig for å bestå kunnskapstesten.

Du kan du enkelt ta testen igjen, dersom du ikke består ved første forsøk. Du kan selvfølgelig også repetere en eller flere kursmoduler før du prøver på nytt. Du kan ta testen så mange ganger du trenger, helt til du lykkes.

Kursbeskrivelse for Stillasbyggerkurs for inntil 5 meter

Lovgrunnlaget for at alle som skal bruke et stillas skal gjennomføre et teoretisk og praktisk stillasbyggerkurs finner vi i Arbeidsmiljøloven og videre i en Forskrift til Arbeidsmiljøloven: Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav, spesielt i § 17 som omfatter arbeid i høyden.

-Forskriften blir gjerne kun omtalt som Forskrift om utførelse av arbeid.I Tredje del av forskriften finner vi: Krav til arbeid med fysiske risikofaktorer, Kapittel 17. Arbeid i høyden. -Forskrifter er alltid tillegg til lovverk, og utdyper hvordan det er ment at lovverket skal følges.

Dette kurset tilfredsstiller kravet til opplæring av brukere av stillas som vi finner i § 17-5. Dertil dekker kurset det teoretiske opplæringskravet for stillasmontører i § 17 – 2. Kurset gir også en innføring i videre forskrifter som skal følges i Kapittel 17 av Forskrift om utførelse av arbeid, så vel som tilgrensende regler og forskrifter for sikkert arbeid, arbeidsplassen og en bredere forståelse av oppførsel i håndverk, bygg og anlegg.

Kurset fungerer slik som den teoretiske delen av et stillasbyggekurs for stillas fra 2 til 5 meters høyde, men forbereder også stillasbyggeren for arbeid på norske og europeiske byggeplasser, ved å dekke viktige tilgrensende tema for å arbeide trygt i høyden.

Utdrag fra Forskrift om utførelse av arbeid:

 • 17-5. Krav til opplæring av bruker av stillas

Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakere som bruker stillas som arbeidsplattform for å utføre arbeid i høyden har fått opplæring i bruk av det aktuelle stillaset, herunder en gjennomgang av veiledningen for montering, bruk og demontering, jf. § 17-8 andre ledd. Arbeidsgiver har ansvar for at tilfredsstillende opplæring blir gitt før arbeidet igangsettes.

 • 17-2. Krav til opplæring ved montering, demontering, endring og kontroll av stillas med øverste stillasgulv fra to meter og inntil fem meter

Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstaker som skal arbeide med montering, demontering, endring og kontroll av systemstillaser med øverste stillasgulv fra to meter i standardoppstilling etter leverandørens monteringsanvisning får opplæring. Kravet til opplæring gjelder også ved montering, demontering, endring og kontroll av rullestillaser fra to meter.

Opplæringen skal ta hensyn til mulige faremomenter arbeidet kan medføre og skal særskilt omfatte:

a) forståelse av planer for montering, demontering eller endringer av den aktuelle stillastypen,

b) sikkerhet ved montering, demontering eller endringer av den aktuelle stillastypen,

c) tiltak for å redusere fallrisikoen for personer og gjenstander

d) vurdering av stillasmateriellets vedlikeholdstilstand med hensyn til utsortering av uforsvarlig stillasmateriell, bl.a. råte, korrosjon og sprekker,

e) sikkerhetstiltak i tilfelle væromslag som kan virke negativt inn på sikkerheten til den aktuelle stillastypen

f) tillatte belastninger,

g) kontroll av stillas

h) all annen risiko som ovennevnte montering, demontering eller endring kan medføre.

For at arbeidsgiver skal kunne sette arbeidstaker til selvstendig arbeid med montering, demontering, endring og kontroll, skal arbeidsgiver påse at arbeidstaker har 7,5 timer teoretisk opplæring og 7,5 timer praktisk øvelse under tilsyn og veiledning av kvalifisert person. Arbeidsgiver skal i tillegg påse at arbeidstaker får øvelse i bruk av relevant sikringsutstyr mot fall under montering, demontering og endring av stillaskonstruksjoner, herunder bruk av personlig verneutstyr (fallsikringsutstyr).

Arbeidstaker som har gjennomgått opplæring i henhold til denne bestemmelsen er å anse som en kvalifisert person for stillas med øverste stillasgulv inntil fem meter. Det skal utstedes dokumentasjon på at praktisk og teoretisk opplæring er gitt i henhold til denne bestemmelsen. Dokumentasjon av praktisk og teoretisk opplæring skal være tilgjengelig for verneombudet og Arbeidstilsynet.

Viktig å merke seg, både for arbeidsgiver og fremtidig stillasbygger:

Nødvendigheten av praktisk opplæring før arbeid igangsettes

Vi dekker den teoretiske biten av opplæringen med dette kurset. Teoribiten dekker de generelle aspektene ved bruken av alle vanlige stillastyper i Norge, så vel som personlig sikkerhet på bygge- og anleggsplasser, så vel som en del gode råd om oppførsel og hensyn som må tas ved arbeid i høyden, og ved bygging av stillas.

Opplæringen involverer både en gjennomføring av det teoretiske kurset, så vel som en praktisk opplæring. Den praktiske opplæringen skal finne sted for hver enkelt stillastype. Forskjellige stillas har forskjellige funksjonsmåter og forskjellige begrensninger. For stillaser under 5 meter gulvhøyde er det nok med 7,5 timer “øvelse under tilsyn og veiledning av kvalifisert person” –En kvalifisert person er en person som har fullført dette kurset og en praktisk opplæring samt har 6 måneders arbeidserfaring, eller en person med Fagbrev som stillasmontør.

Praktisk opplæring i forbindelse med stillasbyggekurs I skal inneholde:

 • Bruk av personlig verneutstyr
 • Bruk av kollektivt og personlig fallsikringsutstyr
 • Sikker jobb analyse og risikovurdering
 • Bruk av produktspesifikke monteringsveiledninger
 • Planlegging og oppføring av prefabrikkerte stillas
 • Utarbeiding av nødvendig dokumentasjon
 • Praktiske sikkerhetstiltak i tilfelle av væromslag

Brukerkurset vårt gir en generell oversikt og arbeidsgiver er forpliktet til å oppbevare dokumentasjon om teori-kurset. Teorikurset må imøtekommes av praktisk opplæring av arbeidsgiver selv, og det før den ansatte settes i jobb. Arbeidsgiver kan selv dokumentere denne praktiske delen av opplæringen, og kan gjøre dette i samarbeid med oss.

Loven krever også praktisk opplæring, spesielt for hver stillastype, beskrevet i § 17-8andre ledd, og forskriver at

“En kvalifisert person som kjenner det aktuelle stillasets kompleksitet, skal utarbeide en veiledning for montering, bruk og demontering. Veiledningen kan være en standardveiledning fra produsent, men den skal ved behov suppleres med utfyllende og detaljerte opplysninger om det aktuelle stillaset, slik at montering, bruk og demontering av stillaset kan utføres på en sikker måte.”

Det er arbeidsgivers ansvar å se til at alle som bygger, bruker og demonterer stillas også vises hvordan dette gjøres på trygt og riktig vis. Dette inkluderer at byggeren leser veiledningen, og at byggeren tar imot instrukser. Medvirkningsplikten forplikter også deg som arbeidstaker, til å se til at dette skjer. Informer din Arbeidsgiver om dette, slik at alt er i orden. –Ikke alle veteraner i bransjen kjenner det nye regelverket fra 2016.

Stillastyper:

Kurset gir den teoretiske kunnskapen som trengs for å bygge og bruke prefabrikkerte rullestillas og systemstillas med en høyde opp til 5 meter, det vil si rammestillas og spirstillas, på sikkert vis. Derfor dekker kurset også en grunnleggende monteringsveiledning for rullestillas og monteringsveiledning for rammestillas, så vel som en monteringsveiledning for spirstillas.

Kurset introduserer også grunnleggende kjennskap til alternative stillastyper som du kan møte på i arbeidshverdagen. Det finnes mange forskjellige typer spesialstillas, som tilpasses for å gjennomføre spesielle oppgaver og funksjoner. Med et enkelt kurs som dette blir du ikke kvalifisert for å bygge hengende stillas eller konsollstillas, eller for å bygge mer avanserte konstruksjoner, som utescener og spesielle tilpassende konstruksjoner, men det er av fordel å ha kjennskap til dem.

Gjennomføring av kurset:

Kurset består av åtte deler.

Du kan gjennomføre hver del i ditt eget fart, og du velger selv rekkefølgen.

Etter at du har gått gjennom hver av delene kan du ta prøven.

Prøven består av 25 spørsmål, og du må svare riktig på 20 av dem for å bestå.

Om det ikke går den første gangen, må du gå gjennom kurset en gang til. Deretter kan du ta prøven på nytt.

Om du vil finne ut hvilke spørsmål du ikke klarte, må du lese deg til dette. Du får kun vite hvor mange du klarte å besvare riktig. Dette fordi vi må være sikre på at du har samlet den kunnskapen som loven og forskriftene krever.

Etter at du har klart å bestå prøven får du tilgang på kursbeviset ditt i din brukerkonto.

Mulighet for ekstra lesing og forklarende artikler

Vi tilbyr mer enn bare stillasbyggerkurs, og har en rekke forklarende artikler i kunnskapsdatabasen vår, når det kommer til emner som HMS, Arbeidslovgivning i Norge, og faglige rettigheter og plikter. I løpet av kurset kan du følge lenker som forklarer begrepsbruk eller kontekst for innholdet i kurset, og kommer til utdypende artikler på vår hjemmeside, eller til andre relevante sider som Lovdata.no eller Arbeidstilsynet.

Kursinnhold

leksjoner
 • Sikkerhetsutstyr og verneutstyr
  • Innledning
  • Arbeidstøy
  • Personlig utstyr for fallsikring (PFU)
 • Ulykkesårsaker og forebygging
  • Innledning
  • Fall fra høyder
  • HMS i små virksomheter
  • Hvordan arbeide trygt i høyden?
 • Lover og forskrifter
  • Lover og forskrifter
 • Instruks, skilting og Kontroll – Dra stillasbyggeren til stillasbrukeren
  • Instruks
  • Skilting
 • Belastning og belastnigsklasser
  • Belastning og belastningsklasser
 • Systemstillas og komponenter – Rammestillas og Spirstillas
  • Innledning
  • Spirstillas
  • Rammestillas
 • Rullestillas og mobile stillas
  • Rullestillas og mobile stillas
 • Kursbevis
  • Dokumentasjon praktisk gjennomføring
  • Kunnskapstest

Relaterte kurs

Nettkurs

Brukerkurs for Stillasarbeidere

kr790.00 Total

Start kurs

Brukerkurs for Stillasarbeidere

Nettkurs Oppdatert: 2024
Dette kurset er et enkelt brukerkurs for deg som skal arbeide i høyden. Kurset gjør det lovlig og trygt for deg å bruke et stillas i arbeidssammenheng.

Nettkurs

HMS-kurs for verneombud og AMU

kr2,790.00 Total

Start kurs

HMS-kurs for verneombud og AMU

Nettkurs Oppdatert: 2024
Verneombudskurset er ment for virksomheter og bransjer hvor partene har avtalt kortere opplæringstid enn 40 timer. Det gis grunnleggende innføring i de viktigste temaer innenfor HMS-arbeid, slik at man etter endt kurs kan delta aktivt og bidra på en god måte i HMS-arbeidet. Kurset tilfredstiller myndighetenes krav til opplæring for verneombud og AMU.

Nettkurs

HMS-kurs for daglig leder

HMS-kurs for daglig leder

kr1,990.00 Total

Start kurs

HMS-kurs for daglig leder

Nettkurs Oppdatert: 2024
Arbeidsmiljøloven pålegger øverste leder i alle bedrifter med en, eller flere ansatte å gjennomføre opplæring i helse-, miljo-, og sikkerhetsarbeid. Bruk av HMS som en integrert del av lederarbeidet, er med på å øke trivselsfaktoren i din virksomhet. Forskning viser at trivselsfaktoren kan påvirke bunnlinjen med opptil 30%.
Stillasbyggerkurs for inntil 5 meter
kr 1390

Tilgang til kurs

12 måneder
 • NS 9700-1 Modul 2: Bygg stillas på intill 5 meter.
 • Sertifisert stillasbruker
 • Digitalt kursbevis

Dersom du ønsker å kjøpe et tilgang til et personlig kurs, kan du trykke på knappen «start kurs» for registrering og betaling.

Når du har registrert bruker og kjøpt et kurs, vil du finne kurset på «min side» der du kan starte kurset umiddelbart. 

Dersom du ønsker å kjøpe på vegne av andre, for flere deltakere og/eller forskjelligekurs kan du gjøre det ved å trykke på “registrer gruppe” eller bestille her.

Ja, ved kjøp av flere lisenser oppnår du samlerabatt:

 • 11 eller flere lisenser = 10% avslag.
 • 26 eller flere lisenser = 25% avslag.

Ja, du kan kjøpe lisenser til et eller flere kurs samtidig. Se oversikt over alle tilgjengelige kurs her.

Når du registrerer en gruppe, får du oversikt over deres tilgjengelige lisenser. Du inviterer deretter enkelt dine ansatte ved å registrere deres e-post og sende de en lenke for registrering.

Ja, når du registrerer en gruppe, blir du automatisk registrert som leder og vil få oversikt over progresjonen og resultat til alle deltakerene i din gruppe.