Vi feirer over 2500 kursdeltakere! FÅ -25% RABATT PÅ ALLE HMS KURS ved å benytte lisenskode: HMS2024

Dager
Hours
Minutes
Seconds

🇺🇦  Vi ønsker å bidra til enklere integrering av Ukrainske flykninger i Norsk arbeidsliv, ved å gi alle Ukrainske arbeidstakere gratis tilgang til vårt
HMS-Kurs for arbeidstakere på Ukrainsk (Finn kurs i oversikten)  🇺🇦

Vi feirer samtidig over 2500 kursdeltakere og ønsker derfor å gi nye og eksisterende kunder 25% RABATT på alle HMS-kurs ved å benytte lisenskode: HMS2023. 

Sommerkampanje –30% AVSLAG PÅ ALLE HMS-KURS – Bruk lisenskode: HMS2021 ved registrering.

Vi oppdaterer våre nettsider, det kan desverre medføre noe nedetid! Kontakt oss på post@totalhms.no for brukerstøtte. 

🇺🇦  Vi ønsker å bidra til å ønske ukrainske flykninger velkommen til Norge og Norsk arbeidsliv, ved å gi alle ukrainere i Norge
GRATIS HMS-Kurs for arbeidstakere (Finn kurs i oversikten)  🇺🇦

Vi feirer samtidig over 2500 kursdeltakere! FÅ 20% RABATT på alle HMS-kurs ved å benytte lisenskode: HMS2022. 

[log-code]
Søk

Hva er HMS?

Hva er HMS?

-Og hva omfattes av begrepet?

HMS er et ganske bredt begrep og har fått et ganske bredt omfang der det brukes. Det dekker områder som produksjon, produktene i seg selv og ytelser av tjenester. Innenfor HMS-rammeverket er det definert mange forskjellige sikkerhetskrav og krav om kvalitet. Derfor finnes det ikke et enkelt svar på spørsmålet, hva er HMS, selv om en innledende oppsummering av HMS er mulig. Disse omfatter lokaler og produksjonsområder, beskyttelsesinnretninger og sikkerhetsutstyr, og andre faktorer som tilrettelegger arbeidet og sikrer de fysiske betingelsene for at arbeid kan gjennomføres på trygt vis, med minimal risiko. Begrepet kan også utvides ytterligere, når det kommer til helsevern, miljøvern, brukersikkerhet eller beboersikkerhet, samt trygghet og sikkerhet for ansatte. En del av det å ivareta alle ansattes interesse innebærer at det tas hensyn til deres personlige, fysiske og psykiske, helse. Hensikten med det hele, er på den ene siden at det skal være så trygt som mulig å gjennomføre sitt arbeide, samtidig som at utenforstående best mulig beskyttes mot forurensning eller ulykker, så vel som utrygge produkter. For å oppnå dette, og for å kvalitetssikre, finnes det en rekke bestemmelser som må følges opp av den “HMS-ansvarlige” i en bedrift.

Hva er HMS?: Hva innebærer Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter

Selv om HMS i første omgang kan virke vidløftig, når man står foran dokumentasjonskrav og lover, er det også en tanke om innsparing i det lange løp om du mestrer gjennomføringen av gode HMS-standarder i din bedrift. Som regel er der lite å vinne på å ta sjanser, samtidig som det er billigere å forebygge skader, enn å bøte på dem. Derfor er det vanskelig å svare på hva hms er, uten å se på hva som menes med intern kontroll og interne kontrollrutiner. (Intern lenke: Internkontrollforskriften) Det første steget er enkelt. Det er en vanlig lovmessig standard at den som har ansvaret for en virksomhet også er forpliktet til å sørge for at virksomheten handler i tråd med regelverket. Derfor starter også HMS-tiltak i den enkelte bedriftens ledelse, eventuelt hos eieren eller leieren av et område eller en boligmasse, avhengig av den privatrettslige ordningen som hersker for virksomheten. Det er ikke den som har ansvaret for virksomheten som trenger å ta hånd om HMS-ansvaret direkte, men det er verdt å merke seg at utnevnelsen av en HMS-“ansvarlig”, som utfører av oppgaven, ikke fratar den som er ansvarlig for virksomheten for det faktiske ansvaret, om det avdekkes en ulovlig tilstand, eller om uhell eller skader skulle oppstå. Gjerne gjennomføres oppfølgingen av HMS av den øverste lederen i en bedrift, som er forpliktet til å ha satt seg inn i helse-, miljø- og sikkerhets arbeid gjennom et HMS-kurs, som dekker en innføring i lovverket og reglementene som gjelder for virksomheten, og som gjør lederen i stand til å ta seg av daglig HMS-arbeid. Dertil er det også vanlig at en bedrifts verneombud har tatt et HMS-kurs for å kunne bidra bedre til HMS-oppgaver.

Første steg er igangsetting av HMS-tiltak

Vanligvis utgår første steg i systematiserte HMS-tiltak ved at ledelsen tar initiativet til arbeidet, ved å informere, medvirke og ved å motivere medarbeiderne på forskjellige vis. Dette inkluderer at man lager målsetninger, samtidig som det tydeliggjøres hvem som har ansvar for å bidra, og hvem som har myndighet til å bedømme HMS-tiltakene. Derpå følger organiseringen og planleggingen av innføringen.

Neste steg er kartlegging

Mens HMS starter i ledelsen forutsetter det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet i virksomheter og den interne kontrollen at du som er ansvarlig for en bedrift, eller har fått forvaltningen av HMS-tiltak i oppgave, gjennomfører forskjellige tiltak for å holde oversikten. Første trinn her er at den som har fått oppgaven med å forvalte virksomhetens HMS-tiltak setter seg inn i hva HMS er, og hvilke HMS-regler som gjelder i den gitte bransjen. Logisk nok, er det å kartlegge hva som foregår i virksomheten, på systematisk vis, en forutsetning for videre mulige steg. Dette forutsetter en medvirkning fra de ansatte så vel som ledelsen. Den som har ansvaret for virksomhetens HMS, må i samarbeid med ledelse og med medarbeiderne sette seg inn i hvilke rutiner som gjelder i virksomheten, hvordan ting gjøres, og hvem som gjør dem. Deretter er det mulig å kartlegge rutiner for HMS som allerede eksisterer i virksomheten. De fleste virksomheter vil allerede være nære regelverket. Ferske virksomheter kan gjerne trenge ekstra oppfølging for å gjennomføre en første kartlegging, mens virksomheter som lenge har fulgt samme rutiner kan trenge utbedring, eller oppdatering av sine HMS-rutiner. Deretter er det mulig å gjøre en risikovurdering. Risikovurderingen gir grunnlaget for neste logiske steg.

Handlingsplanlegging for HMS og oppfølging av tiltak er tredje steg

Resultatet av den over nevnte kartleggingen skal være en handlingsplan basert på funnene. Hensikten med handlingsplanene er at du har pågående rutinger som sikrer at bedriften handler i overenstemmelse med gjeldende regelverk, og at du eventuelt har rutiner som avdekker, retter opp og forbygger fremtidige overtredelser av de gjeldende lover og regler, siden slike overtramp kan utsette personer for unødig fare. Om kartleggingen viser at alt er i orden, vil det videre HMS-arbeidet kun innebære en overvåking av at de rådende rutinene vedlikeholdes. Dette betyr vanligvis kun en jevnlig gjennomgang.

Hva er HMS?: Det lovlige rammeverket for HMS:

Internkontrollforskriften ‘Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter’ legger grunnlaget for HMS

Grunnlaget for HMS-arbeid og for den norske HMS-tankegangen finner vi i en forskrift som knytter sammen de viktigste punktene som vi må ta hensyn til. Forskjellige bransjer har forskjellige krav til HMS, men det grunnleggende rammeverket er det samme i alle bedrifter. Grunnlaget gis av forskriften ‘Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) av 6. desember 1996 (nr. 1127), som trådte i kraft fra 1. januar 1997. –Det er verdt å legge merke til at forskriften sist ble endret 2. desember 2011 (nr. 1148), da paragrafene 2, 8 og 9 ble endret 2011, samtidig som veiledningen og kommentarene ble oppdatert, gjeldende fra mai 2012. Sørg for at du har en oppdatert utgave av det gjeldende regelverket tilgjengelig. Denne forskriften pålegger den som er ansvarlig for en bedrift en forpliktelse til systematisk å følge opp krav fastsatt i andre reguleringer, som Arbeidsmiljøloven, men også andre mer bransjespesifikke lovverk som ikke er viktige for alle. Utover Arbeidsmiljøloven, skal man om det trengs også ta hensyn til; Brann- og eksplosjonsvernloven, Forurensningsloven, om bedriften har ansatte, så vel som Genteknologiloven, Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr, Produktkontrolloven, Sivilbeskyttelsesloven og Strålevernloven.

Spesielle bransjer har spesielle sammensetninger av HMS-krav

Utover det som nevnes over finnes det andre regelverk som igjen bygger på Internkontrollforskriften og er med på å definere hva HMS er. Et eksempel er Plan- og bygningsloven som påbyr myndighetene og andre aktører eller kontraktører at de tar hensyn til helse, miljø og sikkerhet. Myndighetene skal gjøre dette når de legger til rette for arealbruk med henhold til byggearbeid, så vel som til tekniske krav for nybygg, anlegg og andre tiltak. Norsk petroleumsvirksomhet har derimot Rammeforskriften, som også tar med seg arbeidsmiljøloven, forurensingsloven og petroleumsloven når det kommer til utformingen av hva som kreves av helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. En renholdsbedrift må for eksempel også forholde seg til internkontrollforskriften, med hensyn til forurensningsloven, brann- og eksplosjonsvern, siden renhold innebærer omgang med kjemikalier, gjerne i konsentrert form, som igjen lapper over til miljø og helse. Dertil legges det vekt på å ivareta et godt arbeidsmiljø, fysisk og psykisk. Utover de konkrete eksemplene nevnt over, finnes det 56 forskjellige bransjer som hver for seg har egne sammensetninger av regelverk som de må ta hensyn til for å oppfylle kravet til god HMS. For mer informasjon om dette temaet les mer på regelhjelp.no sine nettsider. Hele forskriften kan lastes ned på lovdata.no sine nettsider.

Tar sikte på å bidra til et kunnskapsløft: Vi skaper ny kunnskap, hver dag!

TotalHMS.no er en av Norges ledende kunnskapskanal innenfor Helse, Miljø og Sikkerhet. Vi dekker et vidt spekter av dagsaktuelle problemstillinger og utfordringer som møtes daglig i norske foretak.

HOLD DEG OPPDATERT

Motta flere smarte tips og informasjon om HMS og ledelse

SISTE INNLEGG

FRA 490 NOK

TJENESTER

Trenger du bistand med søknad og bestilling av sentral godkjenning eller HMS-kort? Ønsker du å bli mer synlig på nett, trenger bedriftshelsetjeneste eller har behov for juridisk bistand? Da kan vi bistå deg! 

FRA 1790 NOK

HMS-KURS

Med våre HMS-kurs, sparer du både tid og penger. Kursene gjennomføres på nett og tar kun 1-3 timer. HMS-opplæringen er tilpasset for ledere, verneombud og AMU. Opplæringen er godkjent og følger retningslinjene iht. Arbeidsmiljøloven.

INKLUDERT I HMS-KURS

INTERNKONTROLL

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter gjelder for alle typer norske bedrifter som har en eller flere ansatte. Vi i TotalHMS.no har utviklet en enkelt, brukervennlig og oversiktlig internkontroll system.