Vilkår TotalHMS.no (You Learn AS)

 1. Definisjoner
  • Ved bestilling av varer/tjenester av You Learn AS org: 920 312 845 (Betegnes heretter Total HMS) godkjenner kunden gjeldende avtalevilkår.
  • Fysisk eller juridisk person som på vegne av et foretak bestiller et produkt og/eller tegner en avtale med Total HMS er ansvarlig for bestillingen. (betegnes heretter som kunden).
 2. Inngåelse av avtalen
  • Avtalen anses som inngått når kunden gjennom registreringsskjema har registrert person og bedriftsinformasjon samt lest og godkjent Total HMS sine avtalevilkår.
  • Leveransen er fullført når kunden får bekreftelse via E-post med brukernavn og passord (kun brukernavn ved påmelding til kurs) til tjenesten kunden har bestilt/meldt seg på.
  • Kostnadsfri kundestøtte per E-post inngår i avtalen.
 3. Kundens rettigheter og plikter
  • Ved inngåelse av avtalen får kunden tilgang til sine produkter via en egen bruker og innlogging på www.totalhms.no
  • Kunden er selv ansvarlig for å administrere og nyttiggjøre seg av produktene
  • Total HMS eier produktene og kunden kan disponere dets data internt i bedriften og relevante aktører.
  • Det er ingen bindingstid for kurs. Kostnaden er derfor en engangskostnad og kunden vil ha tilgang til kurset i 12. mnd.
  • Alle skriftlige meddelelser fra Total HMS til kunden foretas via E-post. Dette inkluderer bl.a. informasjon om prisendringer eller produktendringer, fakturaer, samt eventuelle purringer og inkassovarsler.
  • Kunden er ansvarlig for at korrekt E-post adresse til enhver tid er gjort kjent for Total HMS.
  • Kunden er selv ansvarlig for å tilgjengeliggjøre korrekte opplysninger som er nødvendig for Total HMS å kunne utføre bestilte tjenester på en tilfredsstillende måte
  • Kunde har selv ansvar for at korrekt firma- og kontaktopplysninger er registrert under bestillingen. Det samme gjelder kontakt informasjon til kursdeltaker. Dersom dette ikke er korrekt registrert kan ikke Total HMS garantere for at deltaker får tilsendt relevant informasjon i forkant og etterkant av kurs deltakelse.
 4. Total HMS sine plikter
  • Total HMS forplikter seg til å ikke gi uvedkommende opplysninger som Total HMS mottar i forbindelse med tegning av avtalen.
  • Total HMS eventuelle erstatningsansvar ovenfor kunden følger de til enhver tid gjeldende regler, og begrenses til 1500 NOK.
  • Total HMS fraskriver seg imidlertid ethvert ansvar for direkte eller indirekte tap. Som følger av feil på nettsiden, kursmateriell eller servers nedetid.
  • Nettsiden vil kunne være utilgjengelig i korte perioder grunnet oppdateringer, teknisk vedlikehold og lignende.
  • Total HMS forbeholder seg retten til å gjøre endringer som forbedrer produktene uten å informere kunden om dette.
  • Total HMS forplikter seg til å meddele eventuelle prisendringer til kunden senest en måned før endringene vil tre i kraft, men unntak av pris reduksjon på eksisterende tidspunkt.
  • Total HMS skal sørge for at selskapets Internett tjenester enten gjennom egen web-tjener eller gjennom samarbeidspartner(e) har høyest mulig oppetid og er tilgjengelig for kunden.
 5. Betalingsbetingelser
  • Kunden betaler de enhver tid gjeldende priser for de tjeneste som er tilgjengeliggjort av Total HMS
 6. Fakturering
  • Alle kurspåmeldinger er bindende og faktureres fortløpende ved bestilling.
  • Faktura sendes fortrinnsvis igjennom EHF, dersom ikke kunden har avtale om EHF vil fakturaen sendes til den registrerte e-post adressen.
  • Faktura utsendes normalt i løpet av en uke etter bestilling er mottatt, med 14 dagers forfall.
  • Unntak for virksomheter som er pålagt andre betalingsbetingelser (utenlandske fakturamottak, internasjonale morselskap, kommuner/fylkeskommuner).
  • Ved forsinket betaling til Total HMS beregnes morarenter og omkostninger i henhold til «lov om forsinket betaling». Dersom utestående betaling ikke er innbetalt innen 28 dager etter forfall blir forholdet oversendt til inkasso hvor de tilhørende omkostningene blir avkrevd av kunde.
  • Alle priser oppgis uten MVA. til bedriftskunder.
 7. Angrefrist
  • Kursene og systemet er tilgjengeliggjort kun til bedriftskunder og det gis således ingen angrefrist.
 8. Overdragelse
  • Total HMS kan overdra denne avtalen til en tredjepart på samme vilkår uten å innhente fullmakt fra kunden.
  • Kunden kan ikke overdra tjenester, abonnement eller andre produkter til andre uten fullmakt fra Total HMS.
 9. Beståttgaranti
  • Total HMS gir kunden bestått-garanti, det betyr at kunden har innenfor tidsrammen på 12 måneder, mulighet til å gjennomføre kurset og ta avsluttende test helt til kunden består. Det er opp til hver enkelt kunde hvor mye tid og energi som ilegges, men Total HMS bistår kunder dersom kunde ikke skulle forstå temaer i kurset.
 10. Force Majeure
  • Total HMS kan ikke stilles ansvarlig for endringer som er forårsaket av forhold utenfor Total HMS sin kontroll, slik som streik, feil hos underleverandør, lockout, krig og andre omstendigheter, politiske og offentlige bestemmelser.
 11. Twister
  • Ved twist mellom kunden og Total HMS, kan forhold regulert i denne avtale, bringes inn for Tønsberg tingrett. Et eventuelt erstatningsansvar er begrenset oppad til kontraktsverdi
  • Slik klage må fremmes senest to måneder etter at forholdet ble kjent for kunden eller Total HMS, eller senest en måned etter at man gjennom kommunikasjon/møter har påvist at det er en uenighet.

Versjon 3. 09/2018

>