Vilkår TotalHMS.no (You Learn AS)

 1. Definisjoner
  • Ved bestilling av varer/tjenester av You Learn AS org: 920 312 845 (Betegnes heretter TotalHMS) godkjenner kunden gjeldende avtalevilkår.
  • Fysisk eller juridisk person som på vegne av et foretak bestiller et produkt og/eller tegner en avtale med TotalHMS er ansvarlig for bestillingen. (betegnes heretter som kunden). Foretar bestiller av produktet bestillinger på vegne av foretaket uten tilstrekkelig fullmakt/prokura/signaturrett er bestiller personlig og sammen med foretaket solidarisk ansvarlig for foretakets betalingsforpliktelser for det bestilte produktet overfor TotalHMS.
 2. Inngåelse av avtalen
  • HMS-kurs:
   • Avtalen anses som inngått når kunden gjennom registreringsskjema har registrert person og bedriftsinformasjon samt lest og godkjent TotalHMS sine avtalevilkår.
   • Leveransen er fullført og bindende når kunde har mottatt bekreftelse via e-post med brukernavn og passord (kun brukernavn ved påmelding til kurs) til tjenesten Kunden har bestilt/meldt seg på.
   • Kostnadsfri kundestøtte per e-post inngår i avtalen.
   • Ved endring av kursdeltakers navn eller bedriftsinformasjon etter registrering er gjennomført, påløper et endringsgebyr på kr. 450,- herunder manuelle endringer av kursbevis.
  • HMS-kort:
   • Kunden bestiller via elektronisk bestillingsskjema eller ved å sende e-post til [email protected] for «HMS-kort for bygg og anlegg» og » HMS-kort for renholdsnæringen» med de nødvendige opplysninger for å gjennomføre bestilling og vedlegg som beskrives på bestillingssiden for den aktuelle tjenesten.
   • Avtalen regnes for å være bindende inngått, og kundens betalingsforpliktelse etablert, når TotalHMS har mottatt bestilling.
   • For at levering av HMS-kort skal kunne gjennomføres plikter kunden å oversende nødvendig bildemateriale, signatur, dokumenter, fullmakt (utarbeidet av Arbeidstilsynet) samt korrekte opplysninger om virksomheten senest 30 dager etter registreringstidspunktet.
   • Kunden gir TotalHMS fullmakt til å gjennomføre søknadsprosess, kommunisere og innhente data hos produsent (IDEMIA) og Arbeidstilsynet (Arbeidsdepartementet).
   • Ved aksept av disse vilkårene godkjenner man også TotalHMS sin databehandleravtale som sørger for at behandlingsansvarlig (kunden) og databehandler (TotalHMS) forstår ansvar og forpliktelser ved behandling av personopplysninger.
 3. Kundens rettigheter og plikter
  • HMS-kurs:
   • Ved inngåelse av avtalen får Kunden tilgang til sine produkter via en egen bruker og innlogging på https://totalhms.no
   • Kunden er selv ansvarlig for å administrere og nyttiggjøre seg av produktene
   • TotalHMS eier produktene og Kunden kan disponere dets data internt i bedriften og relevante aktører.
   • Det er ingen bindingstid for kurs. Kostnaden er derfor en engangskostnad og kunden vil ha tilgang til kurset i 12. mnd.
   • Alle skriftlige meddelelser fra TotalHMS til Kunden foretas via e-post. Dette inkluderer bl.a. informasjon om prisendringer eller produktendringer, fakturaer, samt eventuelle purringer og inkassovarsler.
   • Kunden er ansvarlig for at korrekt e-post adresse til enhver tid er gjort kjent og tilgjengelig for TotalHMS.
   • Kunden er selv ansvarlig for å tilgjengeliggjøre korrekte opplysninger som er nødvendig for TotalHMS å kunne utføre bestilte tjenester på en tilfredsstillende måte.
   • Kunde har selv ansvar for at korrekt firma- og kontaktopplysninger er registrert under bestillingen. Det samme gjelder kontaktinformasjon til kursdeltaker. Dersom dette ikke er korrekt registrert kan ikke TotalHMS garantere for at deltaker får tilsendt relevant informasjon i forkant og/eller etterkant av kurset.
  • HMS-kort:
   • Alle skriftlige meddelelser fra TotalHMS til Kunden foretas via E-post. Dette inkluderer bl.a. informasjon om prisendringer eller produktendringer, fakturaer, samt eventuelle purringer og inkassovarsler.
   • Kunden er ansvarlig for at korrekt e-post adresse til enhver tid er gjort kjent for TotalHMS.
   • Kunden er selv ansvarlig for å tilgjengeliggjøre korrekte opplysninger som er nødvendig for TotalHMS å kunne utføre bestilte tjenester på en tilfredsstillende måte.
   • Kunde har selv ansvar for at korrekt firma- og kontaktopplysninger er registrert under bestillingen. Dersom dette ikke er korrekt registrert kan ikke TotalHMS garantere for å levere sine tjenester på en tilfredstillende måte.
   • Ved behov for unntaksregistering hos Arbeidstilsynet (MVA og/eller NAVs Aa-register), må Kunden signere fullmakt/bekreftelse som fås tilsendt fra TotalHMS. Sammen med fullmakten må Kunden legge ved gyldig firmaattest. Dersom firmaattest ikke er vedlagt, vil TotalHMS uten videre innhente og fakturere Kunden kr 150,-, for innhenting av en slik attest.
   • Dersom bestillingen ikke kan gjennomføres, fordi Kundens ansatte ikke er innmeldt i de nødvendige registrene (NAV Aa-registeret, Sentralskattekontoret for utenlandssaker) eller har innsendt nødvendig informasjon, herunder fullmakt vil TotalHMS likevel sende betalingskrav for bestillingen. Bestillingen effektueres når Kunden har registrert seg i de nødvendige registrene, innen 90 dager fra bestillingstidspunkt.
   • Dersom kortet kommer i retur pga. ukjent/feil adresse, vil det på grunn av sikkerhetsrutiner automatisk bli sendt på nytt til registrert firmaadresse i Brønnøysund. TotalHMS tar ikke ansvar for leveringer til adresser som ikke er korrekte.
 4. Total HMS sine plikter
  • Nettkurs:
   • TotalHMS forplikter seg til å ikke gi uvedkommende opplysninger som TotalHMS mottar i forbindelse med tegning av avtalen.
   • TotalHMS eventuelle erstatningsansvar ovenfor Kunden følger de til enhver tid gjeldende regler, men er i alle tilfeller begrenset til kontraktsverdi oppad begrenses til 1500 NOK
   • TotalHMS fraskriver seg imidlertid ethvert ansvar for direkte eller indirekte tap, som følge av feil på nettsiden, kursmateriell eller servers nedetid.
   • Nettsiden vil kunne være utilgjengelig i korte perioder grunnet oppdateringer, teknisk vedlikehold og lignende.
   • TotalHMS forbeholder seg retten til å gjøre endringer som forbedrer produktene uten å informere Kunden om dette.
   • TotalHMS forplikter seg til å meddele eventuelle prisendringer til kunden senest en måned før endringene vil tre i kraft, men unntak av pris reduksjon på eksisterende tidspunkt.
   • TotalHMS skal sørge for at selskapets Internett tjenester enten gjennom egen web-tjener eller gjennom samarbeidspartner(e) har høyest mulig oppetid og er tilgjengelig for kunden.
   • TotalHMS forbeholder seg retten til å benytte kundens logo og navn som kundereferanse
  • HMS-kort:
   • TotalHMS forbeholder seg retten til å ta kontakt med Kunden når HMS-kortene utløper. Kunden står fritt til å velge om han/hun videre ønsker å benytte seg av Total HMS sine tjenester. Slik aksept kan gis både skriftlig og muntlig.
   • Ved fornyelse gis TotalHMS lov til å innhente nødvendig informasjon vedrørende Kundens firma og ansatte. Denne informasjonen brukes kun til administrasjon av fornyelser.
   • Når tilbyder mottar Kundens HMS-Kort fra produsent åpnes pakken for ompakking av TotalHMS. Kunden kan ta kontakt med TotalHMS dersom det ønskes at kort videresendes uåpnet.
   • Ved bestilling av HMS-kort gjør TotalHMS sitt ytterste for å levere kortene så raskt som mulig.  Kunden godtar likevel at TotalHMS ikke kan holdes ansvarlig verken direkte eller indirekte for noen skader eller tap som følger av feil eller forsinket levering, eller manglende oppfølging av HMS-kort der gyldigheten er i ferd med å løpe ut, eller har løpt ut. Dette er inkludert, men ikke begrenset til, tap av fortjeneste, oppdrag eller kunder. Ansvarsfraskrivelsen gjelder selv om Kunde eller tredjepart har gjort TotalHMS oppmerksom på muligheten for en slik skade.
   • TotalHMS er ikke ansvarlig for å kvalitetssikre informasjon Kunden oppgir under bestilling. Bruker har eneansvar for å oppbevare kortene trygt. Mistet kort må bestilles på nytt, og prisen for ny bestilling er tilgjengelig på TotalHMS sine nettsider.
   • TotalHMS etterstreber å gi god og riktig informasjon på nettstedet. Tekst og lenker kan imidlertid inneholde feil og/eller mangler, og Tilbyder fraskriver seg ansvaret for eventuelle følger for kunde eller tredjepart.
   • TotalHMS forbeholder seg retten til å benytte Kundens logo og navn som kundereferanse
 5. Betalingsbetingelser
  • Kunden betaler de enhver tid gjeldende priser for de tjeneste som er tilgjengeliggjort av TotalHMS og som beskrives på totalhms.no
  • Alle priser oppgis uten MVA. til bedriftskunder.
 6. Fakturering
  • Alle kurspåmeldinger og HMS-kort er bindende og faktureres fortløpende ved bestilling.
  • Faktura sendes fortrinnsvis igjennom EHF, dersom ikke Kunden har avtale om EHF vil fakturaen sendes til den registrerte e-post adressen.
  • Faktura utsendes normalt i løpet av en uke etter bestilling er mottatt, med 14 dagers forfall.
   • Unntak for virksomheter som er pålagt andre betalingsbetingelser (utenlandske fakturamottak, internasjonale morselskap, kommuner/fylkeskommuner).
  • Ved forsinket betaling av forfalt faktura til TotalHMS beregnes forsinkelsesrenter og kompensasjon for inndrivelseskostnader etter Lov om renter ved forsinket betaling m.m. (forsinkelsesrenteloven) § 2 og § 3a. Dersom utestående betaling ikke er innbetalt innen 17 dager etter forfall kan forholdet oversendt til inkasso hvor de tilhørende omkostningene blir avkrevd av kunde.
  • Kunden aksepterer at TotalHMS kan innhente kredittvurdering og avslå kundeforhold når det foreligger saklig grunn for det. Ved avslag bortfaller alle TotalHMS forpliktelser etter den inngåtte avtale i sin helhet.
 7. Angrefrist
  • Kursene, systemet og HMS-kort er tilgjengeliggjort kun til bedriftskunder og det gis således ingen angrefrist.
 8. Overdragelse
  • TotalHMS kan overdra denne avtalen til en tredjepart på samme vilkår uten å innhente fullmakt fra Kunden.
  • Kunden kan ikke overdra tjenester, abonnement eller andre produkter til andre uten skriftlig fullmakt fra TotalHMS.
 9. Beståttgaranti
  • TotalHMS gir kunden «bestått-garanti», det betyr at Kunden har innenfor tidsrammen på 12 måneder, mulighet til å gjennomføre kurset og ta avsluttende test helt til kunden består. Det er opp til hver enkelt kunde hvor mye tid og energi som ilegges, men TotalHMS bistår kunder dersom kunde ikke skulle forstå temaer i kurset.
 10. Force Majeure
  • TotalHMS kan ikke stilles ansvarlig for endringer som er forårsaket av forhold utenfor TotalHMS sin kontroll, slik som streik, feil hos underleverandør, lockout, krig og andre omstendigheter, politiske og offentlige bestemmelser.
 11. Tvister. Avtalt verneting
  • Ved tvist mellom Kunden og TotalHMS skal alle forhold som springer ut av denne avtalen bringes inn for Tønsberg forliksråd/tingrett. Et eventuelt erstatningsansvar fremmet av Kunden mot TotalHMS er begrenset til kontraktsverdien oppad begrenses til 1500 NOK.
  • Krav om erstatning må senest skriftlig fremmes en måned etter at forholdet ble kjent for Kunden eller TotalHMS, eller senest to uker etter at man gjennom kommunikasjon/møter har påvist at det er en uenighet.

Versjon 7. 03/2019