Verneombud: Her kan du lese om hvordan valg av verneombud skal gjennomføres og verneombudets roller og oppgaver. Opplæring, vernerunde, hovedverneombud og lønn.

Valg av verneombud

I foretak med 10 ansatte eller flere skal det velges verneombud, det er leder av foretaket som har ansvar at valg gjennomføres. Antallet verneombud fastsettes i forhold til virksomhetens størrelse, bransje og arbeidsforholdene. Hvert verneområde skal være klart avgrenset og må ikke være større enn at verneombudet kan ha full oversikt og ivareta sine oppgaver på en forsvarlig måte. Virksomhet med mer enn ett verneombud skal ha minst ett hovedverneombud, som har ansvar for å samordne verneombudets virksomhet.

Informasjon om verneombud skal være tilgjengelig for alle ansatte i foretaket.

Verneombudets roller

Både som leder, ansatt eller tillitsvalgt er det en styrke å ha kunnskap om verneombudets roller og oppgaver, og hvilke saker arbeidstaker eller tillitsvalgt kan gå til verneombudet med.

Les mer om verneombudets rolle i virksomheten her

Verneombudets oppgaver

 1. Verneombudet skal ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Verneombudet skal se til at virksomheten er innrettet og vedlikeholdt, og at arbeidet blir utført på en slik måte at hensynet til arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd er ivaretatt i samsvar med bestemmelsene i denne lov.
 2. Verneombudet skal særlig påse:
  1. at maskiner, tekniske innretninger, kjemiske stoffer og arbeidsprosesser ikke utsetter arbeidstakerne for fare,
  2. at verneinnretninger og personlig verneutstyr er til stede i passende antall, at det er lett tilgjengelig og i forsvarlig stand,
  3. at arbeidstakerne får den nødvendige instruksjon, øvelse og opplæring,
  4. at arbeidet ellers er tilrettelagt slik at arbeidstakerne kan utføre arbeidet på helse- og sikkerhetsmessig forsvarlig måte,
  5. at meldinger om arbeidsulykker mv. i henhold til 5-2 blir sendt.
 3. Blir et verneombud kjent med forhold som kan medføre ulykkes- og helsefare, skal verneombudet straks varsle arbeidstakerne på stedet, og arbeidsgiveren eller dennes representant skal gjøres oppmerksom på forholdet dersom verneombudet selv ikke kan avverge faren. Arbeidsgiveren skal gi verneombudet svar på henvendelsen. Er det ikke innen rimelig tid tatt hensyn til meldingen, skal verneombudet underrette Arbeidstilsynet eller arbeidsmiljøutvalget.
 4. Verneombudet skal tas med på råd under planlegging og gjennomføring av tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet innenfor ombudets verneområde, herunder etablering, utøvelse og vedlikehold av virksomhetens systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, § 3-1.
 5. Verneombudet skal gjøres kjent med alle yrkessykdommer, arbeidsulykker og tilløp til ulykker innenfor sitt område, om yrkeshygieniske rapporter og målinger, og om eventuelle feil og mangler som er påvist.
 6. Verneombudet skal gjøre seg kjent med gjeldende verneregler, instrukser, pålegg og henstillinger som er gitt av Arbeidstilsynet eller arbeidsgiveren.
 7. Verneombudet skal delta ved Arbeidstilsynets inspeksjoner i virksomheten.
 8. Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om verneombudets virksomhet, og om ombudets taushetsplikt. I reglene kan fastsettes at verneombudet skal utføre oppgaver som er tillagt arbeidsmiljøutvalget i henhold til 7-2, når virksomheten ikke har slikt utvalg. Myndigheten til å treffe vedtak etter § 7-2 fjerde ledd tredje punktum og femte ledd, kan ikke tillegges verneombudet.

Leder for virksomheten plikter å se til at vedkommende som er valgt til  verneombud har fått tilstreklig opplæring. Normalt skal verneombud gjennomføre opplæring på minimum 40 timer. Det kan avtales mellom partene å ta kortere oppløring. Her kan du lese hvordan.  Det gis grunnleggende innføring i de viktigste temaer innenfor HMS-arbeid, slik at man etter endt kurs kan delta aktivt og bidra på en god måte i HMS-arbeidet. Kurset tilfredsstiller myndighetenes krav til opplæring for verneombud.

Opplæring

Arbeidsgiver skal sørge for at verneombudet får den opplæring som er nødvendig for å utføre vervet på en forsvarlig måte. I utgangspunktet skal opplæringen være på minst 40 timer, men partene i den enkelte virksomhet kan i spesielle tilfeller avtale kortere opplæringstid.

Opplæringen skal fortrinnsvis foregå i arbeidstida, og alle utgifter betales av arbeidsgiver. Du skal ha tjenestefri med full lønn. Er opplæringen lagt til fritiden, skal du ha lønn som for vanlig arbeidstid, men ikke overtidstillegg. Du har også krav på lønn når opplæringen tas som fjernundervisning på fritida.

Verneombudet vil også ofte måtte skaffe seg tilleggskunnskap, for eksempel om hvilke forskrifter som gjelder på arbeidsplassen. I første omgang bør verneombudet ha arbeidsmiljøloven, arbeidsmiljøforskriftene og internkontrollforskriften tilgjengelig.

Vernerunde

Det er viktig å bli enige om målene:

Vernerunden inngår i et systematisk HMS-arbeid og skal bidra til å sikre gode arbeidsforhold i foretaket, ved å avdekke og følge opp mangelfulle eller uforsvarlige forhold. Vernerunder er et godt verktøy for å fokusere på forebyggende innsats, herunder å forebygge ulykker.

En vernerunde er en rutinemessig, årlig gjennomgang av verneområdet for å sikre at visse arbeidsmiljøforhold blir vurdert og fulgt opp med gode løsninger der det er behov for forbedringer. Det er ledelsen og verneombud som skal gjennomføre vernerunden.

Vernerunden egner seg ikke til å fange opp psykiske arbeidsforhold og organisatoriske forhold.

Planlegging av vernerunde

Lederen av foretaket har ansvar for vernerunden i samarbeid med verneombudet. Tidspunktet for vernerunden blir fastsatt, og sammen går man gjennom dokumentasjonen fra siste vernerunde for å sikre oppfølging og videreføring.

Dersom arbeidsforholdene har mange sjekkpunkter, kan det være hensiktsmessig å gå grundigere inn i noen fremfor andre, samt sørge for at prioriteringene rullerer over en viss periode (for eksempel. 1 år). Man velge å ha særskilt fokus på visse temaer til hver vernerunde.  Dette betyr ikke at man skal utelate de andre punktene på vernerunden.

Gjennomføring av vernerunde

Gjennomføringa av vernerunden står leder og verneombud for. Ved behov kan også AMU-medlemmer, mellom leder, bedriftshelsetjeneste og/eller andre aktuelle ressurspersoner delta. Punktene på sjekklisten blir gjennomgått punkt for punkt.

Oppfølging av vernerunde

Avvik som blir oppdaget under vernerundene skal verneombudet registrere i internkontroll systemet. Ledelsen i foretaket har ansvaret med å gjennomføre tiltak for å rette opp avvikene. Tiltakene vil utgjøre handlingsplanen for oppfølging av avvika. Som oppfølging av vernerunden skal det også gjennomføres risikovurderinger av aktuelle tiltak.

Hovedverneombud

I Foretak hvor det er flere verneombud skal det være minst ett hovedverneombud, som har ansvar for å samordne verneombudenes arbeid.

Spørsmål om hvilket verneombud en sak hører inn under, avgjøres av hovedverneombudet. Reglene som er fastsatt for verneombudet gjelder tilsvarende for hovedverneombudet.

Hovedverneombudet skal velges blant verneombudene eller andre som har eller har hatt tillitsverv i foretaket.

Les mer om hovedverneombud her

Verneombud Lønn

Verneombudets oppgaver og medlemmer av AMU er satt til skal normalt utføres innenfor Normal arbeidstid.
Vernearbeid som må utføres ut over alminnelig arbeidstid, godtgjøres som overtidsarbeid.

Arbeidsgiver skal sørge for at vervet som verneombud og medlem av AMU ikke fører til tap av lønn for arbeidstaker. Arbeidstaker har krav på lønn og annet arbeidsvederlag i den perioden vedkommende utfører vernearbeid. Skifttillegg, akkordtillegg, smusstillegg og tilsvarende som verneombudet normalt ville fått utbetalt i perioden, skal regnes med i lønnsgrunnlaget på vanlig måte. Ytelser som ikke regnes som arbeidsvederlag kan ekskluderes, med mindre de skal dekke utgifter ombudet har i vervet.

Det er arbeidsgiver som skal dekke utgiftene i forbindelse med verneombudets arbeid og oppgaver, som for eksempel utgifter til telefon og reiser. Arbeidsgiver er også pliktig til å dekke utgifter til opplæring.

Tar sikte på å bidra til et kunnskapsløft: Vi skaper ny kunnskap, hver dag!

Ved å Øke din og/eller dine ansattes kompetanse innenfor HMS vil bedriften oppnå flere fordeler som bla.:

 • Reduser sykefravær og øker produktiviteten i din bedrift.
 • Styrk lojaliteten: Ved å ta vare på arbeidstakere vil de bli mer lojale overfor virksomheten din.
 • Skap et godt fundament til å etablere et god arbeidsmiljø og kultur internt i din bedrift.

Les mer om hva våre kurs her: HMS for daglig leder og HMS for verneombud

Relaterte Artikler

AUGUST 13, 2018

HMS Ansvarlig

HMS Ansvarlig Hvem har ansvaret for at HMS blir ivaretatt på arbeidsplassen? Hva er HMS...

0

APRIL 7, 2018

Hva kjennetegner et godt...

Hva kjennetegner et godt arbeidsmiljø: Et godt arbeidsmiljø gir bla. et lavere...

0

APRIL 6, 2018

Medarbeidersamtale i fokus

Medarbeidersamtalen finnes i mange varianter og gjennomføres ulikt på arbeidsplassene....

0

FEBRUAR 5, 2018

SJA skjema – Hva er

Last ned SJA skjema i bånn av dette artikkelen, utfordringer og problemstillinger i...

0
>