HMS Ansvarlig

Hvem har ansvaret for at HMS blir ivaretatt på arbeidsplassen? Hva er HMS ansvarlig sine arbeidsoppgaver? Hvilke ansvarsområder og krav stilles til hms ansvarlig? Bør HMS ansvarlig en fordelaktig lønn? Det er problemstillinger og spørsmål vi foretar oss i denne artikkelen. Det er også mulighet til å drøfte tematikken i vårt kommentarfelt.

Hvem har ansvaret for at HMS blir ivaretatt på arbeidsplassen?

Øverste leder på arbeidsplassen vil alltid ha det overordnede ansvaret for at Helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt på en forsvarlig måte. Som regel er dette daglig leder, administrerende direktør eller konsernsjef. Derimot I mindre foretak er ofte eieren av foretaket også leder, hms er påbudt dersom man har ansatte i virksomheten.  Dersom myndighetene avdekker brudd på arbeidsmiljøloven, internkontrollforskriften eller HMS-forskriften, er det leder som har ansvar. Heldigvis er det kun et fåtall av brudd som straffeforfølges, ofte slipper man unna med en advarsel eller et påbud dersom det ikke har vært avdekket noen tidligere brudd.

For mer informasjon om systematisk hms arbeid se Internkontroll

Det mange arbeidsgivere ikke er klar over, er at man er pliktig til å systematisk jobbe med HMS som en integrert del av virksomheten. Hovedregelen er at alle hms aktiviteter skal dokumenteres skriftlig og skal kunne fremlegges og gjøres rede for ved kontroll. Omfanget av HMS arbeidet er varierende ut ifra bransje, størrelse og risiko.

Sitat arbeidstilsynet: Rutiner for HMS behøver ikke være særlig omfattende for små bedrifter med liten risiko for brann, forurensning, arbeidsulykker osv. Men selve kravet til systematisk HMS-arbeid er det samme for alle virksomheter.

Selv om øverste leder har ansvaret for at hms i virksomheten blir ivaretatt har man mulighet til å delegere arbeidsoppgavene til ansatte. Ofte er det fornuftig å velge en HMS ansvarlig blant de ansatte, som i samråd med arbeidsgiver, planlegger og følger opp hms aktiviteter i virksomheten.

Hva er HMS ansvarlig sine arbeidsoppgaver?

HMS ansvarlig sine arbeidsoppgaver defineres av virksomheten selv, og bør v

ære tydelig definert i arbeidstakers stillingsinstruks. Arbeidsmiljøloven og internkontrollforskriften er sentral i å definere hms ansvarlig sine konkrete arbeidsoppgaver. Man kan si at HMS ansvarlig har ansvaret for å arbeide forebyggende med lover som omfattes av internkontrollforskriften og AML. Men leder vill alltid ha det overordnede ansvaret.

Andre lover HMS ansvarlig bør kjenne til:

HMS ansvarlig på arbeidsplassen

  • lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (lov 24. mai 1929 nr. 4)
  • produktkontroll-loven (lov 11. juni 1976 nr. 79)
  • forurensningsloven, dersom virksomheten sysselsetter arbeidstaker (lov 13. mars 1981 nr. 6)
  • genteknologiloven (lov 2. april 1993 nr. 38)
  • strålevernloven (lov av 12. mai 2000 nr. 36).
  • brann- og eksplosjonsvernloven (lov 14. juni 2002 nr. 20).

Bestemmelsen i arbeidsmiljøloven § 2-1 gjelder arbeidsgiveransvaret innad i virksomheten. Arbeidsgiver skal sikre at arbeidstakerne har et arbeidsmiljø som er fullt forsvarlig. Bestemmelsen er ikke til hinder for at oppgaver knyttet til arbeidsgiveransvaret delegeres, men selve ansvaret kan ikke overføres til andre. Arbeidsgiver må derfor sørge for

at virksomheten organiseres på en slik måte at lovens krav blir ivaretatt, for eksempel ved å sørge for gode kontroll- og rapporteringsrutiner.

Hvilke ansvarsområder og krav stilles til hms ansvarlig?

Arbeidsgiver har ansvar for hvordan de enkelte arbeidsoppgavene planlegges, organiseres og utføres. Det gjelder fysiske forhold, slik som arbeidslokaler, arbeidsutstyr og tekniske innretninger, men også de driftsmessige forholdene, som å knytte til seg bedriftshelsetjeneste, opprette arbeidsmiljøutvalg og inngå arbeidsavtaler. I tillegg skal det utøves internkontroll, og arbeides systematisk med forebygging og oppfølging av sykefravær, inkludert tilrettelegging av arbeidet for arbeidstakere med redusert arbeidsevne.

Selv om virksomheten leier lokalene, er ikke arbeidsgiver fritatt fra plikten til å sikre at inneklima, elektrisk anlegg, brannutstyr og lignende er i orden.

Bør HMS ansvarlig ha en fordelaktig lønn?

Det er vanskelig å gi noe fasitsvar på nettopp denne problemstillingen.  Ofte vil arbeidstaker få flere arbeidsoppgaver i forbindelse med HMS, og således vil arbeidstaker få et større ansvar og flere arbeidsoppgaver i det daglige arbeidet, og det kan således tenkes at det er noe som bør belønnes.  Dersom man ønsker engasjerte ansatte kan det ofte være lurt å belønne vedkommende, det er naturligvis sånn at det ikke alltid er med økonomiske incentiver som er det mest givende og motiverende. Det kan også være i form av utdanning og personlig utvikling. Et godt sted å starte er å ta HMS kurs for daglig leder eller HMS kurs for verneombud.

Dersom arbeidstaker ønsker høyere lønn på bakgrunn av flere arbeidsoppgaver og større ansvar, anbefaler vi at dette er et tema som drøftes internt i bedriften. Det viktigste er at HMS ansvarlig er motivert til å gjøre en best mulig jobb, så arbeidsplassen er sikker og lovverket blir ivaretatt.

Tar sikte på å bidra til et kunnskapsløft: Vi skaper ny kunnskap, hver dag!

Ved å Øke din og/eller dine ansattes kompetanse innenfor HMS vil bedriften oppnå flere fordeler som bla.:

  • Reduser sykefravær og øker produktiviteten i din bedrift.
  • Styrk lojaliteten: Ved å ta vare på arbeidstakere vil de bli mer lojale overfor virksomheten din.
  • Skap et godt fundament til å etablere et god arbeidsmiljø og kultur internt i din bedrift.

Les mer om hva våre kurs her: HMS for daglig leder og HMS for verneombud

Tags:

Relaterte Artikler

JUNI 14, 2018

Verneombud

Verneombud: Her kan du lese om hvordan valg av verneombud skal gjennomføres og...

0

APRIL 7, 2018

Hva kjennetegner et godt...

Hva kjennetegner et godt arbeidsmiljø: Et godt arbeidsmiljø gir bla. et lavere...

0

APRIL 6, 2018

Medarbeidersamtale i fokus

Medarbeidersamtalen finnes i mange varianter og gjennomføres ulikt på arbeidsplassene....

0

FEBRUAR 5, 2018

SJA skjema – Hva er

Last ned SJA skjema i bånn av dette artikkelen, utfordringer og problemstillinger i...

0
>