Kontakt oss

Fortell oss om hva saken gjelder, så svarer vi pr. e-post innen 24 timer på virkedager og 72 timer i helger og ferier. Dersom du ønsker å bli kontaktet av oss pr. telefon, huker du enkelt av for dette i kontaktskjemaet.

Send oss din henvendelse

Kontaktskjema

Kontaktskjema

Ofte stilte spørsmål & svar

Dette er en skjønnsmessig vurdering Arbeidstilsynet gjennomfører ved tilsyn. HMS opplæringen skal være tilpasset virksomhetens art. Dersom du har byttet bransje bør det gjennomføres ny Helse miljø- Og sikkerhets opplæring.

For å fjerne URL når du skal printe ut kursbeviset, må man ved behov endre utskriftsinstillinger.

Dette selv endres i bildet hvor man printer ut:

Layout/Oppsett: Landscape/Landskap

More settings/ Flere instillinger –> Margins/Marginer: None/Ingen

For å fullføre kurset må man også markere alle leksjonene som fullført. Dette gjør man underveis i kurset for hver leksjon, hvor man trykker på “marker som fullført”.

Flere tilbydere av HMS opplæring, krever ingen registrering før kursstart. For at vi på best mulig måte skal kunne følge deg opp igjennom hele kursløpet må du som kunde registrere deg. Det gir fordeler som: Fjernhjelp ved behov, påminnelser underveis i kurset, forum hvor man kan ta opp praktiske problemstillinger og utfordringer på din arbeidsplass, og ha oversikt over progresjonen.

Faktura sendes via EHF eller til registrert E-postadresse med 14 dagers betalingsfrist.

På regelhjelp.no vil du ved å taste inn organisasjonsnummer eller virksomhetens navn, få en god oversikt over hvilke lover og forskrifter som gjelder for din virksomhet og bransje. Dette Finner du her: http://www.regelhjelp.no/no/

Oppdatering:

Regelhjelp.no er desverre lagt ned grunnet dataproblemer. Alt deres innhold ble slettet og etatene har konkludert med at det er for dyrt å etablere oppslagsverket på nytt.

Du kan finne mer informasjon om hvilke krav som gjelder for din bransje fra bla. disse HMS-etatene:

 1. Ved tilsynsbesøk fra arbeidstilsynet vil de etterspørre dokumentasjon på gjennomført opplæring. Dersom du har manglende dokumentasjon vil du få pålegg om å gjennomføre opplæring. Arbeidsmiljøloven har bestemmelser om straff for alvorlige brudd, disse straffebestemmelsene kommer først til anvendelse i mer alvorlige tilfeller.
 2. Ved brudd på arbeidsmiljøloven kan Arbeidstilsynet reagere på følgende måter:
  1. Dagbøter
  2. Pålegg om gjennomføring av ulike tiltak
  3. Pålegg om stans av arbeidet inntil tiltakene er gjennomført
  4. Bøter og fengsel (kun i de mest alvorlige tilfellene)

Opplæringen i HMS-kurs for daglig leder er generelt tilpasset slik at det passer de fleste bransjer.

 • Arbeidsmiljøloven § 3-5 slår fast at det er arbeidsgiver som skal gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Plikten er personlig og kan ikke delegeres.
 • Når det gjelder arbeidstakere som har til oppgave å lede eller kontrollerer andre arbeidstakere, skal arbeidsgiver sørge for at disse har nødvendig kompetanse til å føre kontroll med at arbeidet blir utført på en helse- og sikkerhetsmessing forsvarlig måte, jf. arbeidsmiljøloven § 3-2 første ledd bokstav b.
 1. Arbeidsmiljølovens krav om opplæring etter § 3-5 gjelder alle virksomheter som sysselsetter arbeidstakere, jf. § 1-2. Lovens krav er på dette området de samme for små, mellomstore og store virksomheter.
 2. Dersom du er eneste ansatte i et enkeltpersonforetak vil det ikke være pålagt (Du faller utenfor arbeidsmiljølovens krav om HMS opplæring så lenge du ikke har noen ansatte, jf. aml. §§ 1-2 og 1-8.). Derimot om du har ansatte må du kunne dokumentere å ha gjennomført opplæring i Helse-, Miljø- og sikkerhet.
 3. Alle aksjeselskap med en eller flere ansatte er pålagt å gjennomføre opplæringen, selv om kun du er ansatt og innehaver av foretaket.

Etter at du har bestått eksamen, utstedes et gyldig kursbevis. I kursbeviset spesifiseres det hvilke emner opplæringen har bestått av og hvordan kurset er gjennomført i henhold til kravene fra Arbeidstilsynet.

HMS er en forkortelse for Helse, Miljø og Sikkerhet. Dette er et oppsummerende begrep for alle tiltak som gjøres på en arbeidsplass for at ansatte skal unngå ulykker, bevare en god helse og oppleve å være i et godt arbeidsmiljø.

I Norge er alle bedrifter pålagt av Arbeidsmiljøloven å ha fokus på sine ansattes HMS, og mange bedrifter vil også være lovpålagt å ha utført HMS kurs og være tilknyttet en bedriftshelsetjeneste som kan bistå i arbeidet og validere ovenfor Arbeidstilsynet at bedriften overholder alle lover og regler.

Ja, ved bestått eksamen utstedes kursbevis. Kursbeviset er den dokumentasjonen arbeidstilsynet krever.

HMS kurset er en del av det totale HMS arbeidet, du må i tillegg kunne dokumentere det systematiske HMS arbeidet i bedriften. Det er lovpålagt at alle foretak med ansatte skal ha et fungerende internkontrollsystem. (Vi utvikler pt. et nettbasert internkontrollsystem, og vil tilby alle som har tatt kurs internkontrollsystemet et år kostnadsfritt)

Arbeidstilsynet har ingen offisiell godkjenningsordning for kurstilbydere. Våre kurs forholder seg derfor til de gjeldende lover, regler, forskrifter, retningslinjer og veiledninger gitt av arbeidstilsynet og anses således for tilstrekkelig.

Load More