Ofte stilte spørsmål:

TotalHMS.no er en tjeneste levert av You earn AS org: 920 312 845 MVA. Vi bidrar til å gi deg som arbeidsgiver og leder en god start på det kontinuerlige HMS arbeidet i din bedrift. Vi gjør dette ved å tilby nettbaserte HMS-kurs, internkontroll og bistand til bestilling av HMS-kort.

Modulbasert: Til forskjell fra et fysisk HMS-kurs, er det fleksibelt med tanke på når og hvor du arbeider med verneombudskurset.

 • Logg deg inn på Min profil og arbeid med kursingen når det passer. Hvorvidt det er på morgen, formiddagen, kvelden eller natten, har ingenting å si.
 • Du kan ta hele HMS-kurset i en økt eller dele opp opplæringen. Siden kurset er modulbasert, ligger det til rette for å jobbe med det i flere og kortere økter. Du kan enkelt logge deg inn på profilen din for å fortsette HMS-opplæringen der du sist slapp.
 • Du kan ta HMS-kuset for verneombud mens du er på jobb, mens du pendler til og fra arbeid eller mens du sitter på kafé og venter på en venn som er forsinket.

Det er selvfølgelig viktig å merke at du skal lønnes for opplæring og arbeid som verneombud på samme måte som du vanligvis lønnes. For å benytte en fleksibel løsning hvor du gjennomfører opplæringen når og hvor det passer best, anbefales det derfor å ha inngått en avtale med leder om timeføring. Alternativt kan du be om å få satt av tid for å gjennomføre hele HMS-opplæringen under ett. Det tar ikke mer enn noen timer med å fokusert arbeid!

Responsivt: Verneombudskurset er tilpasset alle enheter og skjermstørrelser. Du kan med andre ord bruke både datamaskin, nettbrett og telefon til å gjennomføre kurset i helse, miljø og sikkerhet for verneombud.

 

Ved utarbeidelsen av HMS-kurs for verneombud på nett har Totalhms.no forholdt seg til målsetningene Arbeidstilsynet har satt for opplæring innen helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. For oss er det viktig at kurset gir kunnskapen som er nødvendig for et verneombud for å forstå, kontrollere og følge opp HMS på eget arbeidssted. Vi har vært opptatt av å formidle denne kunnskapen så effektivt som mulig, uten at det forringer utbyttet av opplæringen. Hensikten med vårt HMS-kurs for verneombud er dermed, som det er formulert av Arbeidstilsynet, å:

 • gi deltakerne forståelse av hva fullt forsvarlig arbeidsmiljø innebærer på deres arbeidsplass, arbeidsgivers og arbeidstakers roller og ansvar samt arbeidsmiljøutvalgets, verneombudets, bedriftshelsetjenestens og Arbeidstilsynets rolle og oppgaver,
 • gi deltakerne kunnskap om det løpende helse, miljø- og sikkerhetsarbeidet basert på bred medvirkning, god dokumentasjon og systematikk,
 • gi deltakerne kunnskap til å gjennomføre en enkel risikovurdering av fysiske, psykososiale og organisatoriske forhold i arbeidsmiljøet,
 • gjøre deltakerne i stand til å identifisere faktorer som fremmer eller hemmer et godt psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø i deres virksomhet,
 • gjøre deltakerne i stand til å identifisere de viktigste fysiske arbeidsmiljøfaktorene på egen arbeidsplass for å kunne redusere og forebygge skader og ulykker, blant annet når det gjelder ergonomi, støy og inneklima,
 • gi en innføring og orientering om arbeidsmiljøloven og andre aktuelle lover og regler.

Vårt HMS-kurs for verneombud dekker alle de foregående punktene. Dermed vil du ha et trygt teoretisk fundament med tilstrekkelig kunnskap om aktuell lovgivning og hvordan helse, miljø og sikkerhet defineres på en arbeidsplass. Kurset  vil også klargjøre rollefordelingen og hvilke oppgaver som tilfaller den enkelte aktør. Ikke minst blir du i stand til å gjenkjenne og vurdere faktorer på arbeidsstedet som virker inn på HMS og vite hvordan å håndtere kritikkverdige forhold. Kort sagt gjøres du i stand til å handle i tråd med HMS-reglementet i møte med ulike situasjoner i arbeidslivet.

Gjennom Enkelhet og de fremste Teknologiske hjelpemidlene, bidrar vi med å skape Merverdi for våre kunder. Å drive foretak i Norge i dag innebærer strenge retningslinjer fra myndighetene. Ved å ta nytte av vår kompetanse sørger vi for at du som kunde blir Ivaretatt. Du kan være trygg på at ditt foretak og ansatte alltid har de beste forutsetningene til å Lykkes i HMS-arbeidet.

Lykkes – Ivaretakelse – Merverdi – Enkelhet – Teknologi

Det er både raskt og enkelt å melde seg på HMS-kurset for daglig leder. Trykk på knappen ”Start kurset” og fyll ut skjema med basisinformasjon om deg og ditt firma. Denne informasjonen vil senere brukes til å generere kursbevis for bestått opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.

Det er både raskt og enkelt å melde seg på HMS-kurset for verneombud. Trykk på knappen ”Start kurset” og fyll ut skjema med basisinformasjon om deg og ditt arbeidssted. Denne informasjonen vil senere brukes til å generere kursbevis for bestått opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.

 • HMS-kurs for verneombud er bygd opp på en pedagogisk og effektiv måte. For å gjøre det mest mulig oversiktlig for kursdeltaker, er kurset delt opp i moduler. Underveis i kurset kan du følge med på egen progresjon. Du får automatisk beskjed når hver kursmodul er fullført.
 • Dersom du ikke fullfører kurset med en gang, kan du logge på senere og starte kurset der du avsluttet sist.
 • Kurset vil være tilgjengelig i 12 måneder etter påmeldingen.
 • HMS-kurs for daglig leder er bygget opp på en pedagogisk og effektiv måte. For å gjøre det mest mulig oversiktlig for kursdeltaker, er kurset delt opp i moduler. Underveis i kurset kan du følge med på egen progresjon. Du får automatisk beskjed når hver kursmodul er fullført.
 • Dersom du ikke fullfører kurset med en gang, kan du logge på senere og starte kurset der du avsluttet sist.
 • Kurset vil være tilgjengelig i 12 måneder etter påmeldingen.

Verneombudskurset gir deg kunnskapen om hva som karakteriserer godt HMS-arbeid og hvordan å definere og håndtere mangler og brudd på HMS-reglementet. Det gir deg med andre ord verktøyet for å fylle rollen som verneombud og slik sikre et godt og forsvarlig HMS-arbeid på arbeidsplassen. Et viktig arbeid som kan gi store ringvirkninger, ettersom vellykket HMS-arbeid vanligvis vil føre til:

 • Økt trivsel på arbeidsplassen med et sunt og godt arbeidsmiljø.
 • Færre tilfeller av sykdom og fravær, så vel som arbeidsrelaterte ulykker, blant øvrige ansatte.
 • Økt stabilitet og lønnsomhet for virksomheten, som bidrar til å sikre arbeidsplasser.

Målgruppe: Lovpålagt HMS-kurs for øverste ledere og deres stedfortreder i henhold til Arbeidsmiljøloven § 3.5. Kurset er dermed rettet mot dem med stillingstitler som daglig leder, avdelingsleder og administrerende direktør. Opplæring er også velegnet for dem som er personalsjef, teamleder eller mellomledere som utfører arbeidsgiverfunksjoner. Det er viktig å merke seg at Arbeidsmiljøloven § 3-5 slår fast at det er arbeidsgiver som skal gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Ettersom denne plikten er personlig, kan den ikke delegeres bort.

Målgruppe: Verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalget (AMU) som i følge Arbeidsmiljøloven § 6-5 har krav på å gjennomføre HMS-opplæring. At en har krav på HMS-kurs handler om at en skal kunne ha den tilstrekkelig kunnskapen for å utføre vervet med trygghet.

Vi i TotalHMS.no har som målsetning å være næringslivets foretrukket partner og rådgiver innen Helse, miljø og sikkerhet. Gjennom innovative løsninger og faglig kompetanse utfordrer vi et godt etablert marked. Vi bidrar til at våre kunder forenkler sin arbeidshverdag.

 • Når kunnskapstesten er bestått, vil du umiddelbart motta kursbeviset via e-post. Du vil også kunne finne det på Min Profil, hvor det ligger lett tilgjengelig til 12 måneder etter påmelding.
 • Kursbeviset er en gyldig bekreftelse på at du har den nødvendige kompetansen innfor helse, miljø og sikkerhet. Det er dette beviset du som leder kan vise under en eventuell inspeksjon fra Arbeidstilsynet.
 • Når kunnskapstesten er bestått, vil du umiddelbart motta kursbeviset via e-post. Du vil også kunne finne det på Min Profil, hvor det ligger lett tilgjengelig til 12 måneder etter påmelding.
 • Kursbeviset er en gyldig bekreftelse på at du har den nødvendige kompetansen innfor helse, miljø og sikkerhet for å utøve din rolle som verneombud på en god måte.

Kursbevis: Når du har bestått den avsluttende testen og dermed fullført kurset, sendes kursbeviset umiddelbart via e-post. Kursbeviset kan også lastes ned via Min Profil, som er tilgjengelig i tolv måneder etter oppmelding til kurset. Kursbeviset skal kunne framvises ved inspeksjon fra Arbeidstilsynet.

 • Når du har gått gjennom alle kursmodulene og opplæringen er gjennomført, tar du en avsluttende kunnskapstest. Dette er en flervalgsprøve med totalt 36 spørsmål hvor du svarer ved å velge ett blant flere svarsalternativer. Du må minimum ha 80% av svarene riktig for å bestå kunnskapstesten.
 • De fleste klarer testen på første forsøk! Består du ikke første gang, kan du enkelt ta testen igjen. Du kan selvfølgelig også repetere en eller flere kursmoduler før du prøver på nytt. Du kan ta testen så mange ganger du trenger, helt til du lykkes.
 • Når du har gått gjennom alle kursmodulene og opplæringen er gjennomført, tar du en avsluttende kunnskapstest. Dette er en flervalgsprøve med totalt 36 spørsmål hvor du svarer ved å velge ett blant flere svarsalternativer. Du må minimum ha 80% av svarene riktig for å bestå kunnskapstesten.
 • De fleste klarer testen på første forsøk! Består du ikke første gang, kan du enkelt ta testen igjen. Du kan selvfølgelig også repetere en eller flere kursmoduler før du prøver på nytt. Du kan ta testen så mange ganger du trenger, helt til du lykkes.

TotalHMS.no er en av Norges ledende kunskapskanal innenfor Helse, Miljø og Sikkerhet. Vi dekker et vidt spekter av dagsaktuelle problemstillinger og temaer.

På våre nettsider kan du blandt annet:

 • Les ferske relevante nyheter.
 • Hold deg oppdatert på nye lover & forskrifter.
 • Få gode tips til implementering i HMS-arbeidet.

 

Krav: Kurset krever ingen forkunnskaper eller innkjøp av materialer. Alt gjøres tilgjengelig etter oppmelding til kurset.

Dette er en skjønnsmessig vurdering Arbeidstilsynet gjennomfører ved tilsyn. HMS opplæringen skal være tilpasset virksomhetens art. Dersom du har byttet bransje bør det gjennomføres ny Helse miljø- Og sikkerhets opplæring.

Flere tilbydere av HMS opplæring, krever ingen registrering før kursstart. For at vi på best mulig måte skal kunne følge deg opp igjennom hele kursløpet må du som kunde registrere deg. Det gir fordeler som: Fjernhjelp ved behov, påminnelser underveis i kurset, forum hvor man kan ta opp praktiske problemstillinger og utfordringer på din arbeidsplass, og ha oversikt over progresjonen.

HMS-kortet for renhold er en bestemmelse fra Arbeids- og sosialdepartementet. En virksomhet som driver med renhold vil ikke godkjennes av Arbeidstilsynet før alle ansatte som utfører renholdstjenester har et gyldig renholdskort. Kortet skal fremvises ved kontroll fra Arbeidstilsynet, Skatteetaten eller andre instanser som har rett til å kreve å sjekke kortet.

Faktura sendes til registrert E-postadresse med 14 dagers betalingsfrist.

Det er arbeidsgiver som har ansvar for å sikre at de ansatte har renholdskort. Dette gjelder også enkeltpersonforetak. Selve bestilligen kan imidlertid Total HMS ta seg av.

 

Kortet er gyldig i maksimalt to år og må fornyes slik at ansatte alltid kan vise fram et gyldig kort. Kortets gyldighet avhenger av at man fremdeles arbeider for virksomheten som utstedte kortet.

Kortet er gyldig i maksimalt to år og må fornyes slik at ansatte alltid kan vise fram et gyldig kort. Kortets gyldighet avhenger av at man fremdeles arbeider for virksomheten som utstedte kortet.

På regelhjelp.no vil du ved å taste inn organisasjonsnummer eller virksomhetens navn, få en god oversikt over hvilke lover og forskrifter som gjelder for din virksomhet og bransje. Dette Finner du her: http://www.regelhjelp.no/no/

 1. Ved tilsynsbesøk fra arbeidstilsynet vil de etterspørre dokumentasjon på gjennomført opplæring. Dersom du har manglende dokumentasjon vil du få pålegg om å gjennomføre opplæring. Arbeidsmiljøloven har bestemmelser om straff for alvorlige brudd, disse straffebestemmelsene kommer først til anvendelse i mer alvorlige tilfeller.
 2. Ved brudd på arbeidsmiljøloven kan Arbeidstilsynet reagere på følgende måter:
  1. Dagbøter
  2. Pålegg om gjennomføring av ulike tiltak
  3. Pålegg om stans av arbeidet inntil tiltakene er gjennomført
  4. Bøter og fengsel (kun i de mest alvorlige tilfellene)

Opplæringen i HMS-kurs for daglig leder er generelt tilpasset slik at det passer de fleste bransjer.

Kortet utstedes av IDEMIA på vegne av Arbeidstilsynet.

Alle arbeidstakere som utfører arbeid på bygge- og anleggsplasser i Norge skal ha et gyldig byggekort. Det gjelder også dem som bidrar med støttetjenester, som transport til og fra byggeplassen. Enkelte går innunder et unntak fra påbudet, slik som person på tiltak som er lønnet fra NAV og lærlinger.

Alle arbeidstakere som driver med renhold skal ha et HMS-kort for renhold, og det er ingen unntak fra denne regelen. Dette gjelder altså også for utenlandske statsborgere med norsk arbeidstillatelse og for ansatte i utenlandske bedrifter som tilbyr renholdstjenester i Norge. Det gjelder dessuten for vikarselskaper som leier ut ansatte for å utføre renholdstjenester og for dem med en midlertidig stilling, for eksempel arbeid som sommerhjelp.

Alle arbeidstakere som utfører arbeid på bygge- og anleggsplasser i Norge skal ha et gyldig byggekort. Det gjelder også dem som bidrar med støttetjenester, som transport til og fra byggeplassen. Enkelte går innunder et unntak fra påbudet, slik som person på tiltak som er lønnet fra NAV og lærlinger.

 • Arbeidsmiljøloven § 3-5 slår fast at det er arbeidsgiver som skal gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Plikten er personlig og kan ikke delegeres.
 • Når det gjelder arbeidstakere som har til oppgave å lede eller kontrollerer andre arbeidstakere, skal arbeidsgiver sørge for at disse har nødvendig kompetanse til å føre kontroll med at arbeidet blir utført på en helse- og sikkerhetsmessing forsvarlig måte, jf. arbeidsmiljøloven § 3-2 første ledd bokstav b.
 1. Arbeidsmiljølovens krav om opplæring etter § 3-5 gjelder alle virksomheter som sysselsetter arbeidstakere, jf. § 1-2. Lovens krav er på dette området de samme for små, mellomstore og store virksomheter.
 2. Dersom du er eneste ansatte i et enkeltpersonforetak vil det ikke være pålagt (Du faller utenfor arbeidsmiljølovens krav om HMS opplæring så lenge du ikke har noen ansatte, jf. aml. §§ 1-2 og 1-8.). Derimot om du har ansatte må du kunne dokumentere å ha gjennomført opplæring i Helse-, Miljø- og sikkerhet.
 3. Alle aksjeselskap med en eller flere ansatte er pålagt å gjennomføre opplæringen, selv om kun du er ansatt og innehaver av foretaket.

Et byggekort koster kr 490 ,- når det bestilles via TotalHMS.no. Vi gjør prosessen med å søke enkel og sørger for at riktig dokumentasjon blir sendt. Vi følger også opp fornyelse av HMS-kortet etter to år.

Et renholdskort koster kr. 490,- når det bestilles via TotalHMS.no. Vi gjør prosessen med søke enkel og sørger for at riktig dokumentasjon blir sendt. Vi følger også opp fornyelse av HMS-kortet etter to år.

Etter at du har bestått eksamen, utstedes et gyldig kursbevis. I kursbeviset spesifiseres det hvilke emner opplæringen har bestått av og hvordan kurset er gjennomført i henhold til kravene fra Arbeidstilsynet.

Renholdskortet er et påkrevd identitetskort for alle som utfører renholdstjenester. På et HMS-kort i renholdsbransjen står det hvilken bedrift en renholder arbeider for og hvem vedkommende er. HMS-kortet for renhold skal alltid bæres med under arbeid. Kortet inneholder virksomhetens navn og organisasjonsnummer, sammen med korthavers fødselsdato, navn og kjønn. På kortet er det også arbeidstakers bilde og signatur, samt kortets gyldighet.

HMS er en forkortelse for Helse, Miljø og Sikkerhet. Dette er et oppsummerende begrep for alle tiltak som gjøres på en arbeidsplass for at ansatte skal unngå ulykker, bevare en god helse og oppleve å være i et godt arbeidsmiljø.

I Norge er alle bedrifter pålagt av Arbeidsmiljøloven å ha fokus på sine ansattes HMS, og mange bedrifter vil også være lovpålagt å ha utført HMS kurs og være tilknyttet en bedriftshelsetjeneste som kan bistå i arbeidet og validere ovenfor Arbeidstilsynet at bedriften overholder alle lover og regler.

Byggekortet er et påkrevd identitetskort for alle som utfører arbeid på bygge- og anleggsområder. På HMS-kortet står det hvilken bedrift arbeidstaker arbeider for og hvem vedkommende er. Byggekortet skal alltid være lett synlig under arbeid. Kortet inneholder virksomhetens navn og organisasjonsnummer, sammen med korthavers fødselsdato, navn og kjønn. På kortet er det også arbeidstakers bilde og signatur, samt kortets gyldighet.

Modulbasert: Til forskjell fra et fysisk HMS-kurs, er det helt og holdent opp til deg når og hvor du arbeider med kurset.

 • Logg deg inn på din profil og arbeid med kursingen når det passer deg best. Hvorvidt det er på morgen, formiddagen, kvelden eller natten, har ingenting å si.
 • Du kan ta hele HMS-kurset i en økt eller dele opp opplæringen. Siden kurset er modulbasert, ligger det til rette for å jobbe med det i flere og kortere økter. Du kan enkelt logge deg inn på din profil for å fortsatte HMS-opplæringen der du sist slapp.
 • Du kan ta HMS-kuset for daglig leder mens du er på jobb, mens du pendler til og fra jobb eller mens du sitter på kafé og venter på en venn som er forsinket.

Responsivt: HMS Kurs for daglig leder er tilpasset alle enheter og skjermstørrelser. Du kan med andre ord bruke både datamaskin, nettbrett og telefon til å gjennomføre kurset i helse, miljø og sikkerhet for ledere.

 

Ved utarbeidelsen av HMS-kurs for daglig leder har Total HMS forholdt seg til målsetningene Arbeidstilsynet har satt for opplæring innen helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. For oss er det viktig at kurset gir kunnskapen som er nødvendig for en leder for å forstå og implementere HMS i egen bedrift. Vi har vært opptatt av å formidle denne kunnskapen så effektivt som mulig, uten at det forringer utbyttet av opplæringen. Hensikten med vårt HMS kurs for daglig leder er dermed, som det er formulert av Arbeidstilsynet, å:

 • Gi arbeidsgiver kunnskap om hvordan det skal arbeides systematisk med helse-, miljø og sikkerhet i virksomheten.
 • Bidra til at arbeidsgiver blir i stand til å se, tenke og handle på en slik måte at HMS blir ivaretatt i virksomheten og integrert i bedriftskulturen.
 • Bidra til at arbeidsgiver ser verdien av et velfungerende HMS-arbeid.
 • Bidra til at HMS-arbeidet blir integrert i planleggings- og beslutningsprosesser i virksomheten, herunder også omstillingsprosesser.
 • Sette arbeidsgiver i stand til aktivt å bruke arbeidsmiljøloven og dens forskrifter for å fremme en kontinuerlig forbedring av HMS i virksomheten.
 • Gi arbeidsgiver kunnskap om arbeidsmiljøfaktorer som kan ha innvirkning på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og arbeidsmiljøet i egen virksomhet.
 • Bidra til at arbeidsgiver driver godt HMS-arbeid gjennom dialog, medvirkning og partssamarbeid.
 • Bidra til at arbeidsgiver har kunnskaper om hvordan en kultur kan bygges og endres.

Vårt HMS-kurs for ledere dekker alle de foregående punktene. Dermed vil du være godt utrustet for å vurdere HMS i egen bedrift og ta grep ved å iverksette tiltak og senere følge opp og ivareta disse. Du gjøres i stand til å handle i tråd med HMS-reglementet i møte med ulike situasjoner i arbeidslivet.

Du vil kunne se at læringsutbyttet manifesterer seg i form av mindre fravær og sykdom blant de ansatte, bedre generell trivsel og færre eventuelle arbeidsrelaterte skader. Samlet sett vil dette føre til god trivsel på arbeidsplassen, som igjen er nøkkelen til en velfungerende bedrift, også økonomisk. Den lovpålagte HMS-opplæringen kan muligens oppleves som en tvangstrøye før man kommer i gang, men med vårt kurs vil du se at det er spennende stoff som det gir et fundamentalt viktig læringsutbytte med store og positive ringvirkninger for din virksomhet.

At vi har forholdt oss aktivt til disse målsetningene fra Arbeidstilsynet, bidrar til at et kursbevis fra oss er gyldig dokumentasjon på fullført opplæring av HMS for ledere.

 • Ved registrering får du tilgang på et enkelt og brukervennlig internkontrollsystem helt kostnadsfritt. Systemet imøtekommer myndighetenes krav til systematisk HMS-arbeid. Hensikten er å gi deg verktøyene for å registrere og systematisere arbeidet med HMS i etterkant av kurset.
 • Internkontrollsystemet er bygd opp av ulike maler og skjemaer. Hvilke dokumenter du velger å bruke for drive internkontroll av HMS, avhenger av bedriftens karakter og hvordan HMS-arbeidet implementeres.
 • Et ryddig internkontrollsystem gjør det enkelt å fremvise dokumentasjon på systematisk HMS-arbeid ved inspeksjon fra Arbeidstilsynet.

Ja, ved bestått eksamen utstedes kursbevis. Kursbeviset er den dokumentasjonen arbeidstilsynet krever.

HMS kurset er en del av det totale HMS arbeidet, du må i tillegg kunne dokumentere det systematiske HMS arbeidet i bedriften. Det er lovpålagt at alle foretak med ansatte skal ha et fungerende internkontrollsystem. (Vi utvikler pt. et nettbasert internkontrollsystem, og vil tilby alle som har tatt kurs internkontrollsystemet et år kostnadsfritt)

Arbeidstilsynet har ingen offisiell godkjenningsordning for kurstilbydere. Våre kurs forholder seg derfor til de gjeldende lover, regler, forskrifter, retningslinjer og veiledninger gitt av arbeidstilsynet og anses således for tilstrekkelig.

Betaling: Etter at du har registrert deg, vil vi sende deg en faktura med 14 dagers betalingsfrist. I praksis kan du dermed fullføre kurset og få tildelt kursbevis før du en gang mottar faktura. Vi tar nå også betaling med kort! Grunnet stor forsømmelse av betaling ved utsendt faktura, har vi nå lagt til et fakturagebyr på 175 kr for å motivere til å betale med kort.

Tilgjengelig: Med tilgang til kursmaterialet i tolv måneder etter registrering, kan du bruke det som oppslagsverk også når kurset er bestått. I møte med ulike situasjoner i arbeidshverdagen hvor spørsmål knyttet til helse, miljø og sikkerhet dukker opp, kan det være nyttig å vende tilbake til deler av kursmaterialet.

Når du har fullført HMS-kurs for verneombud, ønsker vi å legge til rette for at det skal være enklest mulig å komme i gang med det systematiske HMS-arbeidet i din bedrift. Derfor vil du fortsatt ha tilgang på kursmaterialet i 12 måneder etter at du registrerte deg som kursdeltaker.

Vi er alltid tilgjengelige både under og i etterkant av kurset, dersom det skulle være noen spørsmål du ønsker svar på eller problemstillinger eller utfordringer du ønsker hjelp med.

Beståttgaranti:

 • Vi har lagt til rette for at du skal lykkes. Vi har beståttgaranti på kurset fordi vi er trygge på at du ved å følge vårt HMS-kurs vil få utdelt kursbevis. Kurset er nemlig gjort lett tilgjengelig, både teoretisk og praktisk.
 • Et godt oppsett sammen med tydelig framstilling gjør det enkelt å tilegne seg den nye informasjonen. I tillegg har du full tilgang på kurset i tolv måneder etter bestilling. Dette betyr at du kan repetere hele kurset eller enkeltmoduler ved behov.
 • De aller fleste opplever å bestå prøven som følger etter at siste kursmodul er gjennomført, på første forsøk. Om du ikke skulle bestå første gang, har du muligheten til å ta den avsluttende prøven flere ganger, helt til du lykkes.
 • Vi er her for å bistå deg om har kjørt deg fast. Vår fremste prioritet er at du tilegner deg den viktige forståelsen for HMS-arbeidets hva, hvorfor og hvordan. Da vil du også enkelt bestå kunnskapsprøven.

Tilgjengelig: Med tilgang til kursmaterialet i tolv måneder etter registrering, kan du bruke det som oppslagsverk også når kurset er bestått. I møte med reelle situasjoner i arbeidshverdagen hvor spørsmål knyttet til helse, miljø og sikkerhet dukker opp, kan det være nyttig å vende tilbake til deler av kursmaterialet. Det samme gjelder når du som leder ønsker å sette i gang implementeringen av nye rutiner og systemer for å bedre HMS-arbeidet i din bedrift.

Vi er alltid tilgjengelige både under og i etterkant av gjennomført hms-kurs for ledere, dersom det skulle være noen spørsmål du ønsker svar på eller problemstillinger eller utfordringer du ønsker hjelp med.

Beståttgaranti:

 • Vi har lagt til rette for at du skal lykkes. Vi har beståttgaranti på kurset fordi vi er trygge på at du ved å følge vårt HMS-kurs vil få utdelt kursbevis. Kurset er nemlig gjort lett tilgjengelig, både teoretisk og praktisk.
 • Et godt oppsett sammen med tydelig framstilling gjør det enkelt å tilegne seg den nye informasjonen. I tillegg har du full tilgang på kurset i tolv måneder etter bestilling. Dette betyr at du kan repetere hele kurset eller enkeltmoduler ved behov.
 • De aller fleste opplever å bestå prøven som følger etter at siste kursmodul er gjennomført på første forsøk. Om du ikke skulle bestå første gang, har du muligheten til å ta den avsluttende prøven flere ganger, helt til du lykkes.
 • Vi er her for å bistå deg om har kjørt deg fast. Vår fremste prioritet er at du tilegner deg den viktige forståelsen for HMS-arbeidets hva, hvorfor og hvordan. Når du har gjort det, består du lett kurset.